نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
منبع کربن یک عامل ضروری برای رشد میکروجلبک‌ها محسوب می‌شود، بنابراین برای افزایش تولید انبوه، تامین کربن یکی از مراحل مهم در رشد و نمو میکروجلبک‌ها می‌باشد. در این مطالعه اثر بی‌کربنات سدیم (NaHCO3) بر رشد میکروجلبک سندسموس در محیط کشت TMRL(AG) مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از 4 غلظت بی‌کربنات سدیم NaHCO3 (5/2، 5، 5/7 و 10 در میلی‌لیتر) در محیط کشت TMRL(AG) طی 13 روز استفاده گردید. نتایج به‌دست آمده با غلظت‌های مختلف بی‌کربنات سدیم که به محیط کشت TMRL(AG) اضافه شده نشان داد که تیمار سوم با غلظت 5/7 میلی‌لیتر، بیشترین رشد را در روز سیزدهم به‌میزان 105×238 تعداد سلول در میلی‌لیتر داشت. محاسبه نرخ رشد و ضریب رشد ویژه نشان داد رشد سریع‌تر میکروجلبک سندسموس در محیط کشت تیمار سوم به‌ترتیب برابر با 56/1و 11/0 بود. با توجه به نتایج به‌دست آمده استفاده از بی‌کربنات سدیم در محیط کشت معمولی و ارزان ‌قیمت TMRL(AG) برای تولید انبوه میکروجلبک سندسموس و به‌عنوان محیط کشت اصلاح شده میکروجلبک سندسموس توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of the various sodium bicarbonate (NaHCO3) concentrations on the growth of micro-algae (Scenedesmus sp.) in the TMRL )AG) culture medium

چکیده [English]

Abstract[1]
A carbon source for the growth of micro-algae is essential; therefore, to increase the yield production, carbon supply is one of the most important steps in the development of micro-algae. In this study, the effect of sodium bicarbonate (NaHCO3) concentrations on Scenedesmus (Chlorophyta) growth was evaluated in TMRL) AG) medium. In this purpose, we studied the effects of the different sodium bicarbonate concentrations (2.5, 5, 7.5 and 10 ml) during
13 days. Results obtained of different concentrations sodium bicarbonate which added to the medium TMRL(AG), showed the maximum growth in the thirteenth day with 238×105 cells/ml at the third treatment of 7.5 ml concentration, when the different concentrations of sodium bicarbonate were added to TMRL)AG) medium. In T3 medium, Scenedesmus showed rapid grow as the growth rate and coefficient were calculated which are 1.56 and 0.11, respectively. According to the results, the use of sodium bicarbonate in normal and cheap TMRL )AG) medium modified for mass production of micro algae Scenedesmus is recommended.* Corresponding authors; aganjian2002@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Micro algae Scenedesmus
  • sodium bicarbonate
  • TMRL )AG)
  • Scenedesmus sp