نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
دریاچه­های پشت سد جزو منابع آبى نیمه طبیعى داخلى محسوب مى­شوند و از دیدگاه آبزى­پرورى از جایگاه ویژه‏اى برخوردار هستند. براى دستیابى به اهداف مدیریتى، دانستن الگوى تغییرات پارامترهای زیستی و غیرزیستی در دریاچه پشت سد ضرورى است.حوضه آبریز سد گلستان با مساحت حدود 5000 کیلومتر در بخش مرکزی استان گلستان قرار دارد. فاکتورهای فیزیکو شیمیایی از قبیل اسیدیته، دما، هدایت‌الکتریکی، اکسیژن محلول، شفافیت، ازت کل، فسفر کل به‌منظور بررسی روند تغییرات پارامترهای فیزیکو شیمیایی آب در 7 ایستگاه به صورت ماهیانه به مدت یک سال ثبت گردید. با توجه به نتایج به دست آمده،. براساس غلظت ­فسفرکل (TP16/0 میلی­گرم در لیتر)، ازت کل (TN09/2 میلی­گرم در لیتر)، عمق قابل مشاهده سشی­دیسک (10 سانتی‌متر) و کلروفیل a (µg/L4/23) سدگلستان میزان شاخص تروفیکی TSI کارلسون برای صفحه سشی برابر 87/26، بر اساس کلروفیل a برابر 5/61، بر اساس فسفر کل 22، بر اساس متوسط این سه شاخص برابر 68/33 و براساس نیتروژن کل 6/22 اندازه‌گیری شد. در نتیجه‌گیری کلی می­توان بیان داشت که دریاچه در محدوده دریاچه­های الیگوترف قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Changes in physicochemical factors of water in Golestan dam

چکیده [English]

Abstract
The lakes behind the dam are among the semi-natural inland water resourcesAnd from the point of view of aquaculture, they have a special place. To achieve management goals, it is necessary to know the pattern of changes in biological and non-biological parameters in the lake behind the dam. Golestan dam catchment area with an area of about 5000 km is located in the central part of Golestan province. Physicochemical factors such as pH, temperature, electrical conductivity, dissolved oxygen, transparency, total nitrogen, total phosphorus were recorded monthly to study changes in physicochemical parameters of water in 7 stations for one year. Concentration of phosphorus (TP16 mg / L), total nitrogen (TN2.09 mg / L), observable depth of sek-chi disck (10 cm) and chlorophyll a (23/4µg/l) Carlson TSI trophic index for sek-chi disckequal to 26.87, based on chlorophyll a equal to 61.5, based on total phosphorus 22, Based on the average of these three indicators equal to 33.68, based on total nitrogen was measured 22.6. In conclusion the lake is located in the area of oligotrophe lakes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Golestan Dam
  • Trophy
  • Physicochemical water
  • Aquaculture