نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
شناسایی گونه­های انگلی برخی ماهیان پرورشی­ گرم­آبی شرکت زراعی دشت ناز واقع در استان مازندران و بررسی میزان شیوع و شدت آلودگی به آنها هدف اصلی تحقیق حاضر است. تعداد 76  نمونه ماهی شامل کپورمعمولی، کپورعلفخوار و کپورنقره­ای در طی تابستان 1392صید و مورد بررسی انگل شناسی قرار گرفتند. به منظور توصیف جمعیت­های انگلی، میزان شیوع و شدت آلودگی به جنس­های مختلف انگلی تعیین شده و برای انجام آنالیز آماری از نرم‌افزار SPSS ویرایش 19 استفاده و درجه معنی­داری برای همه آزمون­ها در <0.05 P محاسبه گردید. تعداد 10 گونه انگل شامل تریکودینا sp.، ایکتیوفتریوس، مالتی­فیلی­ایس، داکتیلوژیروس اکتنسوس، داکتیلوژیروس انکوراتوس، داکتیلوژیروس لاملاتوس، داکتیلوژیروس هیپوفتالمیکتیس، داکتیلوژیروس تایهواِنزیس،ژیروداکتیلوس sp.؛ مرحله کوپه‌پودی  لرنئا sp. و بوتریوسفالوسگوکونژنزیس از ماهیان آلوده شناسایی گردیدند. بیشترین تعداد گونه­­های انگلی از کپور معمولی (7 گونه) جدا شد، این در حالی است که از ماهیان کپور علفخوار و فیتوفاگ به‌ترتیب تنها 1 و 2 گونه انگل جدا و شناسایی شده است.ضریب همبستگی بین متغیرهای طول کل و وزن کپور معمولی با تعداد گونه­های انگی یافت شده در هر ماهی، مثبت بدست آمده که نشان از وجود همبستگی بین این متغیرها دارد، یعنی با افزایش اندازه ماهی، تعداد گونه­های انگلی افزایش می­یابد. بعلاوه نتایج آنالیز واریانس یک طرفه  ANOVA نشان می­دهد که تغییر در گونه ماهیان باعث تغییرات معنی­دار در شدت آلودگی به انگل داکتیلوژیروس می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation on the prevalence and intensity of protozoan and metazoan parasites of some of the warm- water cultured fish species in Mazandaran province

چکیده [English]

Abstract
The main objective of the present study is identification of parasitic species of some warm-water fish species of Dasht-e-Naz Agriculture Company in Mazandaran province and determining the prevalence and intensity of the infection.The field investigations were conducted during the summer of 2013 and 76 fish specimens including Cyprinus carpio, Ctenopharyngodon idella and Hypophthalmichthys molitrix were examined. Prevalenceand mean intensity were used to describe the parasite populations. The statistical analysis was performed using IBM SPSS Statistics version 19 and the significance for all tests was judged at P < 0.05. A total of 10 parasite species including Trichodina sp., Ichthyophthirius multifiliis, Dactylogyrus extensus, D. anchoratus, D.lamellatus, D. Hypophthalmichthys, D. taihuensis, Gyrodactylus sp., Botheriocephalus gowkongensis and Lenrnaea sp. were isolated from infected fishes. The most number of parasitic species belong to common carp (7 species), and the least is isolated from grass carp and silver carp (1 and 2 parasite species respectively). The total number of parasite species was reported to be positively correlated with the total length and weight of common carp, increasing as host size increased. ANOVA one-way analysis of variance indicates that changes in fish species caused significant changes in the intensity of infection with Dactylogirid species.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Parasite
  • Prevalence
  • Intensity
  • Warm water
  • Cultured fish
  • Mazandaran