نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف تعیین میزان رشد و درصد بازماندگی کپورماهیان روهو (Labeo rohita
کاتلا (Catla catla) و مریگال (Cirrhinus mirgala) در استان خوزستان انجام شد. تعداد 10500 قطعه بچه‌ماهیان نورس که به 3 استخر با تراکم 3500 قطعه در هر استخر با ترکیب 7/46 درصد کاتلا، 35 درصد روهو و 3/18 درصد مریگال معرفی شدند. میانگین وزن و طول کل اولیه برای گونه روهو، مریگال و کاتلا به‌ترتیب 0/0±3/0 گرم و 75/0±6/23 میلی‌متر، 0/0±1/0 گرم و 35/0±26/33 میلی‌متر و 01/0±16/0 گرم و 96/0±8/34 میلی‌متر بود. نتایج نشان داد که تعداد بچه‌ماهیان در انتهای دوره در استخرهای 1، 2 و 3 به‌ترتیب 3215، 3350 و 2812 قطعه بود که درصد بازماندگی در استخرها به‌ترتیب 85/91، 91/95 و 6/80 درصد محاسبه شد. نتایج به‌دست آمده از ضریب همبستگی نشان داد که رابطه طولی- وزنی در بچه‌ماهیان نورس هندی در 3 گونه ماهی روهو (997/0R= و 2511/3X06-E3y=)، کاتلا (989/0R= و 338/3X06-E3y=) و مریگال(995/0R= و 9583/2X05-E1y=) ارتباط مثبت دارند، به‌طوری‌که این ارتباط بالای 90 درصد بود. براساس تست پائولی طول ماهیان دارای اختلاف معنی‌دار بوده و الگوی رشد به‌صورت آلومتریک مثبت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Some growth factors in larvae of Labeo rohita, Catla catla and Cirrhinus mirgala cultured in Khuozestan province

چکیده [English]

Abstract[1]
The study done to determine the growth and survival rates Labeo rohita, Catla catla and Cirrhinus mirgala) in Khuozestan Province. 10500 of the juveniles fry were introduced to
3 pools by densty 3500 pieces per pool with combination 7.46% of Catla catla, 35%
Labeo rohita
and 3.18% Cirrhinus mirgala were. Mean of weight and total length of primary samples was 0.3±0.0 g and 23.6±0.75 mm of Labeo rohita, 0.1±0.0 g and 33.26±0.35 mm of Catla catla and 0.16±0.01 g and 34.8±0.96 mm of Cirrhinus mirgala. The results showed that the number of juveniles of the end of period at the pools numbers 1, 2 and 3, respectively, 3215, 3350 and 2812 survival rates at pools, respectively, 91.85%, 95.91% and 80.6%. The results showed that the correlation coefficient between the weighted length of juveniles of three fish species Labeo rohita (R=0.997, y=3E-06X3.2511), Catla catla (R=0.989, y=3E-06X3.338) and Cirrhinus mirgala (R=0.995, y=1E-05X2.9583) are positively and linearly, so that the relationship was over 90%. According to the Pauli y test the length of fisheswere significant difference and the growth pattern was positive Allometric.* Corresponding Authors; Email: mv.5908@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Growth
  • Survival
  • Indian carp
  • Khouzestan Province