نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این بررسی در زمان رهاسازی بچه‌ماهیان سفید در دو رودخانه تجن و سرخرود منتهی به دریای خزر برای حفظ ذخایر و بررسی کیفی آب با هدف بازماندگی مناسب و حفظ سلامت بچه‌ماهیان رهاسازی شده انجام گرفت. فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و سموم ارگانوکلره آب در محدوده مصب دو رودخانه از اردیبهشت تا شهریورماه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. در هر رودخانه از سه ایستگاه به‌ترتیب؛ در منطقه مصب، محل رهاسازی بچه‌ماهی سفید و بالادست، از آب نمونه‌برداری به‌عمل آمد. نتایج حاصل نشان داد که میزان هدایت الکتریکی، مجموع مواد محلول، شوری، آمونیوم، کلسیم و منیزیم، سختی کل بر حسب کربنات کلسیم و شوری آب دو رودخانه تجن و سرخرود در دوره رهاسازی بچه‌ماهی سفید از نظر آماری اختلاف معنی‌دار داشت (05/0>P). ولی میانگین دمای آب و هوا، اسیدیته، اکسیژن محلول در آب، اکسیژن‌خواهی بیولوژیک، فسفات، نیتریت و نیترات اختلاف معنی‌دار نبود (05/0<P). همچنین نتایج بررسی آب در دوره رهاسازی بچه‌ماهی سفید در رودخانه تجن و سرخرود وجود برخی از سموم ارگانوکلره را نشان داد که این سموم شامل؛ Aldrin، Endosulfan sulfate، d-BHC، DDD، Lindane، Heptachlor و β-Endosul بوده است. مقادیر اندازه‌گیری شده در رودخانه‌های مورد مطالعه دارای روند تغییرات غلظتی از 10/0 تا 22/0 میکروگرم بر لیتر تعیین شد. در مجموع، نتایج به‌دست آمده بیانگر مناسب‌تر بودن شرایط آب رودخانه سرخرود نسبت به رودخانه تجن برای رهاسازی و حیات بچه‌ماهی سفید بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation on water physico-chemical characterization and identification of organochlorinated pesticides in Tajan River and Surkh Rud during the period of release of kutum (Rutilus frisii kutum) fingerlings

چکیده [English]

Abstract[1]
This study, at the time of releasing kutum (Rutilus frisii kutum) fingerlings in two Tajan River and Surkh Rud leading to the Caspian Sea for protect survival and investigated water quality was carried out with aim survival suitable and the health releazed fishes. Physico-chemical parameters of water and organochlorines pesticides were studied and compared in the range of two river estuaries from May to September. In each of river were taken three stations respectively in estuaries, location of the release kutum and upstream the water were sampled. The results showed that the electrical conductivity, total dissolved salts, salinity, ammonium, calcium, magnesium and total hardness as CaCO3 in the water Surkh Rud and Tajan River the release of kutum fingerlings is statistically significant (p < 0.05). Mean values of factors: water and air temperature, pH, dissolved oxygen water, biological oxygen, phosphate, nitrite, nitrate is not statistically significant (P>0.05). The results investigation on water in period of release of kutum fingerlings in Surkh Rud and Tajan River some organochlorines pesticides were observed, including: Aldrin, DDD, d-BHC, b-Endosulfan, Endosulfan sulfate, Heptachlor, Lindane. Values measured in these rivers the concentration changes from 0.10 to 0.22 in micrograms per liter. Overall, results showed that more suitable Surkh Rud to the Tajan River water parameters were to release and life the kutum fingerlings.  * Corresponding Authors; Email: salamyaran60@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Physico-chemical factors
  • Organochlorinat
  • Tajan River
  • Surkh Rud River
  • Kutum (Rutilus frisii kutum)