نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این مطالعه به‌منظور بررسی انعطاف‌پذیری ریختی در پنج جمعیت‌ شاه‌کولی جنوبی (Alburnus mossulensis)، با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی انجام شد. برای این منظور تعداد 200 نمونه از پنج رودخانه حوضه دجله شامل رودخانه‌های کشکان لرستان، سپیدبرگ کردستان، کارون چهارمحال و بختیاری، گاماسیاب کرمانشاه و خرسان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از الکتروشوکر نمونه‌برداری گردید. از سمت چپ نمونه‌های صید شده عکس‌برداری و با استفاده از نرم‌افزارهای سری TpsDig2 تعداد 15 لندمارک بر روی نقاط هم‌ساخت بدن نمونه‌ها رقومی‌سازی و فایل‌های tps تهیه شد. برای بررسی انعطاف‌پذیری ریختی، داده‌های لندمارک با استفاده از آزمون‌های PCA، CVA و Cluster Analysis مورد تحلیل قرار گرفتند و شکل بدن هر جمعیت نسبت به شکل میانگین کل مصورسازی گردید. نتایج CVA تفاوت معنی‌داری را از نظر شکل بدن بین جمعیت‌های مورد مطالعه نشان داد. براساس تجزیه ‌و تحلیل خوشه‌ای جمعیت‌های مورد مطالعه به سه خوشه مجزا شامل (1) رودخانه‌های کشکان، گاماسیاب و سپیدبرگ،
(2) رودخانه خرسان و (3) رودخانه کارون تقسیم شدند. با توجه به شباهت شرایط اکولوژیکی تقریباً مشابه رودخانه‌های سپیدبرگ، کشکان و گاماسیاب و تفاوت آن‌ها با رودخانه کارون و خرسان به‌نظر می‌رسد تفاوت‌های ریختی مشاهده شده تحت‌تأثیر تفاوت شرایط محیطی رودخانه‌ها هستند. بنابراین یافته‌های این پژوهش انعطاف‌پذیری ریختی شکل بدن را در جمعیت‌های مورد مطالعه تحت‌تأثیر شرایط محیطی تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Phenotype plasticity analysis of Alburnus mossulensis Heckel, 1843 from Tigris basin using Geometric morphometrics

چکیده [English]

Abstract[1]
Phenotypic plasticity of body shape in five populations of the Southern kingfish (Alburnus mossulensis)was studied using geometric morphometric technique. Totally, 200 fish specimens were collected from five rivers of the Tigris basin including the Kashkan, Sepidbarg, Karun, Gamasiab and Khersan Rivers using electrofishing. The left side of collected specimens was photographed using a digital camera and 15 homologous landmark points were selected and digitized on 2D pictures using tpsDig2 software. Landmark data after GPA, analyzed using PCA, CVA and Cluster analysis and the patterns of population’s body shape were illustrated in relation to consensus configuration of all specimens. Results revealed significant differences between all populations based on CVA. Based on cluster analysis, the populations according to their body shape were divided into three clusters including (1) Kashkan, Gamasiab and Sepidbarg Rivers, (2) Khersan River and (3) Karun River. Based on ecological similarity between rivers Sepidbarg, Kashkan and Gamasiab and their differences with rivers Karun and Khersan it can be inferred that these differences are due to their ecological conditions. Therefore, our finding can confirm phenotypic plasticity of body shape among the studied populations affected by environmental conditions.  * Corresponding Authors; Email: soheil.eagderi@ut.ac.ir

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Geometric morphometrics
  • Phenotype plasticity
  • Southern kingfish
  • Tigris basin