نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
نمونه‌برداری از اندام‌های پوست و آبشش 420 قطعه ماهی زینتی از 7 گونه شامل ماهی گوپی دم‌قرمز
(Poecilia latipinna)، گوپی معمولی (Poecilia reticulata)، پلاتی (Xiphophorus maculatus)، ماهی دم‌شمشیری (Xiphophorus hellerii)، تایگر بارب (Barbus hexazona)، گورامی (Osphronemus gouramy) و زبرا دانیو (Brachydanio rerio) به‌منظور بررسی وضعیت آلودگی قارچی آن‌ها در مراکز تکثیر و پرورش استان گلستان صورت گرفت و نمونه‌ها در محیط کشت سابورو دکستروز آگار (SDA) شامل کلرامفنیکل کشت داده شد. سپس محیط‌های کشت در دمای 26-23 درجه سانتی‌گراد به‌مدت 14-10 روز گرم‌خانه‌گذاری شد. کلنی‌های قارچی رشدیافته از نظر ماکروسکوپی و میکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه، 4 نوع قارچ براساس مشخصات ریخت‌شناسی جداسازی گردید که عبارتند از: آسپرژیلوس فلاووس (Aspergillus flavus)، مخمر (Yeast)، موکور (.Mucor spp) و آلترناریا (Alternaria sp.). بیش‌ترین و کم‌ترین قارچ‌های مشاهده شده در پوست ماهیان به‌ترتیب شامل آلترنیا و مخمر (10 درصد) و موکور (4 درصد) بود. از نظر درصد آلودگی قارچی در اندام آبشش نیز بیش‌ترین و کم‌ترین درصد مربوط به قارچ‌های آلترنیا و مخمر (5 درصد) و موکور (4 درصد) بود. بیش‌ترین درصد آلودگی قارچی در پوست مربوط به ماهی گورامی، دم‌شمشیری و تایگر بارب (10 درصد) و کم‌ترین درصد آلودگی قارچی در پوست مربوط به ماهی زبرا دانیو و پلاتی (4 درصد) بود. همچنین بیش‌ترین درصد آلودگی قارچی در آبشش مربوط به ماهیان گورامی، گوپی دم‌قرمز و ماهی دم‌شمشیری (5 درصد) و کم‌ترین درصد آلودگی قارچی در آبشش مربوط به ماهیان تایگر بارب و گوپی معمولی بود که هیچ قارچی جداسازی نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey on fungal infection of freshwater aquarium fish in the Golestan Province

چکیده [English]

Abstract[1]
Sampling was done from skin and gills of 420 ornamental fish, from 7 species including: gouramis (Osphronemus gouramy), guppy(Poecilia reticulate, Poecilia latipinna), Brachydanio rerio, Barbus hexazona, Xiphophorus maculatus and Xiphophorus hellerii to survey the status of their fungal infection in reproduction and breeding centers in Golestan province. Samples were cultured on Sabaroud Dextrose agar (SDA) containing chloramphenicol. Then culture mediums were incubated at 23-26 °C for 10-14 days. Fungal colonies grown were evaluated both macroscopic and microscopic methods. In this study,  four types of fungi were isolated based on morphological characteristics that included: Aspergillus flavus Yeast, Mucor spp and Alternaria sp. The highest and lowest fungi infection that observed in the skin of the fish was Yeast, Alternaria sp. (10%) and Mucor spp (4%), respectively. Also, the highest and lowest fungi infection that observed in the gill of the fish was Yeast, Alternaria sp. (5%) and Mucor spp (4%), respectively. Most of the fungal infection in the skin was observed in X. hellerii, B. hexazona and O. gouramy (10%), also, minimum fungal infection in the skin was observed in Brachydanio rerio and Xiphophorus maculates (4%). Most of the fungal infection in the gill was observed in P. latipinna, X. hellerii and O. gouramy (5%) and minimum fungal infection in the gill was observed in P. reticulata and B. hexazona that no fungi was observed.* Corresponding Authors; Email: miladadel85@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Fungal infection
  • Ornamental fish
  • Skin
  • Gill
  • Golestan province