نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این مطالعه با هدف بررسی جوامع فیتوپلانکنونی با تأکید بر گونه‌های غالب فیتوپلانکتونی در حوزه جنوبی
دریای خزر (سواحل مازندران) در دو فصل تابستان و زمستان در 1389 صورت گرفت. نمونه‌برداری در 4 نیم خط تنکابن، نوشهر، بابلسر و امیرآباد در لایه سطحی اعماق 5، 10، 20، 50 و 100 متر انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که فراوانی شاخه Cyanophyta در تابستان و Bacillariophyta در زمستان غالب بوده است، اما از نظر تعداد گونه Bacillariophyta در هر دو فصل غالبیت داشته است. گونه‌های Oscillatoria sp. و Pseudonitzschia seriata (گونه مضر و تولیدکننده سم) به‌ترتیب، در دو فصل تابستان و زمستان بالاترین جمعیت و فراوانی حضور را نشان دادند که نسبت به مطالعات گذشته تغییر یافته است. فعالیت‌های آنتروپوژنیک، ورود مواد آلی و مغذی از طریق پساب رودخانه‌ها و اثرات مستقیم و غیرمستقیم هجوم شانه‌دار در دریای خزر احتمالاً در تغییر غالبیت جمعیت و ترکیب گونه‌ای تأثیرگذار بوده‌اند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of phytoplankton community with emphasis on dominant species in surface layers of the southern Caspian Sea (coastal of Mazandaran)

چکیده [English]

Abstract[1]
This study was carried out in order to determination dominant phytoplankton species in Iranian costal waters of the southern Caspian Sea (coastal of Mazandaran) in summer and winter, 2010. The sampling was done at surface layer of 5, 10, 20, 50 and 100 m depths at
4 transects including Tonekabon, Noshahr, Babolsar and Amirabad. The results of this study showed the Cyanophyta and Bacillariophyta were dominant phyla in term of abundance in summer and winter, respectively. However, Bacillariophyta contained the highest number of species in both seasons (summer and winter). Oscillatoria sp. and Pseudonitzschia seriata (harmful and toxin producer species) had the highest abundance and frequency in summer and winter, respectively which are changed in compare to pervious studies. It seems that Mnemiopsis leidyi invasion, anthropogenic activities, discharge of organic matters and nutrients through riverine runoff have been effective factors in phytoplankton community in term of abundance and species composition.* Corresponding Authors; Email: hnsaravi@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Phytoplankton
  • Dominant species
  • Caspian Sea
  • Coastal of Mazandaran