نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این پژوهش، اثر عصاره گیاه صبرزرد بر برخی شاخص‌های خونی ماهی شیربت مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، سه غلظت 1/0، 2/0 و 5/0 درصد عصاره گیاه آلوئه‌ورا (در سه تکرار) با خوراک مخلوط شده و ماهی‌ها به‌مدت 60 روز با این خوراک‌ها تغذیه گردیدند. تیمار شاهد با خوراک بدون عصاره گیاه آلوئه‌ورا تغذیه شد. شاخص‌های خونی شامل تعداد گلبول‌های سفید، گلبول‌های قرمز، هماتوکریت، هموگلوبین، متوسط حجم گلبولی، متوسط هموگلوبین موجود در هر گلبول و نسبت هموگلوبین هر گلبول قرمز اندازه‌گیری شدند. نتایج مشخص کرد شاخص تعداد گلبول قرمز، هماتوکریت و هموگلوبین در تیمارهای تغذیه شده با عصاره گیاه آلوئه‌ورا تفاوت معنی‌داری نسبت به تیمار شاهد مشاهده گردیده است (05/0>P). شاخص MCHC در تیمارهای 2/0 و 5/0 درصد نسبت به تیمار شاهد تفاوت معنی‌داری مشاهده گردیده است (05/0>P). WBC و نوتروفیل در تیمار 5/0 درصد تغذیه شده با عصاره گیاه آلوئه‌ورا نسبت به تیمار شاهد تفاوت معنی‌داری مشاهده گردیده است (05/0>P). به‌طور کلی می‌توان گفت مناسب‌ترین غلظت آلوئه‌ورا در خوراک برای تحریک شاخص‌های خونی، 2/0 و 5/0 درصد می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Aloe vera extract on hematological indices of Barbus grypus

چکیده [English]

Abstract[1]
In this study, the effect of Aleo vera extract on some hematological indices of Barbus grypus were investigated. For these purpose three concentrations of Aloe vera extract, 0.1, 0.2 and 0.5% (in 3 triplicates) were mixed with the food and the fish were fed with this diet for 60 days. Control group was fed with the control diet without Aloe vera extract. Blood parameters include number of white cell (WBC), red blood cells (RBC), hematocrit (PCV), hemoglobin (Hb), mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin content (MCH) and mean of corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) were measured. Results showed index of RBC count (RBC×106), hematocrit and hemoglobin in treatments that fed with Aloe vera extract different significantly compared to control group (P<0.05). MCHC index in 0.2 and 0.5% treatments compared to control was different significantly (P<0.05). WBC and neutrophils in that group that fed with 0.5% Aloe vera extract were different significantly compared to control group (P<0.05). Altogether we can say that the better doses of Aloe vera in diet for growth excitement and blood parameters are 0.2 and 0.5%.  * Corresponding Authors; Email: m57safari@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Barbus grypus
  • aloe vera
  • Hematological indices