نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این پژوهش از مردادماه سال 1389 تا تیرماه 1390 در رودخانه‌های تجن ساری (استان مازندران) به‌منظور بررسی خصوصیات تولیدمثلی سس ماهی کورا (Barbus lacerta)انجام گرفت. نمونه‌برداری‌ها به‌صورت ماهانه با استفاده از دستگاه الکتروشوکر صورت گرفت. در مجموع 234 عدد سس ماهی کورا صید گردید. متغیرهای طول کل، وزن بدن، سن، جنسیت و وزن گناد اندازه‌گیری و ثبت شدند. تعیین سن با استفاده از فلس صورت گرفت. میانگین طول کل در جنس نر 86/1±23/104 میلی‌متر و میانگین وزن بدن آن‌ها 25/17±7/13 گرم بود و در جنس ماده 41/1±18/122 میلی‌متر و 62/1±82/25 گرم بود. نمونه‌ها به 4 گروه سنی (+++2 و +3) تعلق داشتند. نسبت جنسی ماده به نر 8/1 به 1، تغییرات قطر تخمک 08/1-08/0 میلی‌متر و میانگین آن‌ها حدود 04/0±54/0 میلی‌متر بود. هم‌آوری مطلق حداقل 206، حداکثر آن 8689 و میانگین آن 3876 عدد تخمک برآورد گردید. میانگین شاخص رسیدگی جنسی (GSI) سس ماهی کورا نر 34/2 درصد و برای سس ماهی کورا ماده 48/2 درصد به‌دست آمد. میانگین ضریب کیفیت یا ضریب چاقی در رودخانه تجن برای ماهیان نر 12/0±12/1 و برای ماهیان ماده 15/0±16/1 به‌دست آمد. میانگین شاخص کبدی برای ماهیان ماده 11/0±16/1 و برای ماهیان نر 12/0±12/1 به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Biological Study on Reproduction of Barbus lacerta in Tajan River, Northern Iran

چکیده [English]

Abstract[1]
This study was carried out to examine reproduction characteristics of Kura Barbel,
Barbus lacerta
from August 2010 to July 2011, in the Tajan River (Northern Iran) using
electro-shocker. Totally, 234 specimens were caught. The variables of total length, fork length, standard length, body weight, age, gender, gonad’s weight, egg’s diameter and liver’s weight were measured and recorded. To determine the fish’s age, their scale was used. The total length and weight of males and females were104.23±1.86 (SD) mm and 13.7±1.25 g and 122.18±1.41 (SD) mm and 25.82±1.62g, respectively. Age readings showed that age composed of four age groups of (0+, 1+, 2+ and 3+). The gender ratio of female to male was 1.8 to 1. The egg’s diameter was ranged from 0.08 until 1.08 mm. The mean of ova diameters was 0.54±0.04 mm (SD). Absolute fecundity ranged from 206 to 8689 and mean absolute fecundity was 3876. The mean GSI for males and females was 2.34 (SD) and 2.48 (SD) respectively. Mean condition factor (CF) was estimated 1.12±0.12 (SD) for the males and 1.16±0.15 (SD) for the females. The mean of HIS (hepatic index) was calculated from males and females, 1.16±0.11 (SD) and 1.12±0.12 (SD), respectively.* Corresponding Authors; Email: mohammad.mga93@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Kura Barbel
  • Barbus laserta
  • Reproductive
  • Tajan River