نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
کارایی رژیم‌های غذایی مختلف ریزجلبکی تغلیظ‌شده Isochrysis galbana یا Chaetoceros muelleri (تنها یا مخلوط با درصدهای مختلف) برای تغذیه صدفچه مروارید‌ساز لب‌سیاه (Pinctada margaritifera) با محیط کشت 2f/ به‌مدت 30 روز در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. پنج تیمار غذایی مجزا (در سه تکرار) برای آزمایش اثر ریزجلبک‌ها به شکل تغلیظ‌شده بر روی میزان رشد و بقای صدفچه مرواریدساز در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که آن دسته از صدفچه‌های مروارید‌ساز که از ریزجلبک‌ به شکل تغلیظ‌شده و مخلوط تغذیه نموده به‌طور نسبی رشد بالاتر و بقای یکسانی نسبت به آن دسته که از ریزجلبک‌ها به‌صورت تنها تغذیه نموده‌اند، داشته است، به‌ویژه هنگامی که ریزجلبک I. galbana بخش عمده رژیم غذایی به شکل مخلوط (Chaetoceros 30 درصد + Isochrysis 70 درصد) را تشکیل دهد. به‌طورکلی، نتایج به روشنی نشان داده است که صدفچه
P. margaritiferaبه‌طور موفقیت‌آمیزی با استفاده از رژیم‌های غذایی آزمایش شده رشد نموده، و صدفچه لب‌سیاه که از ریزجلبک‌ها به شکل مخلوط تغذیه نموده (I. galbana + C. muelleri) رشد و بقای بهتری نسبت به آن دسته که از ریزجلبک‌ها به‌صورت تنها استفاده نموده‌اند، داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on the effects of different microalgae diets Chaetoceros muelleri and Isochrysis galbana on growth and survival rate of pearl oyster spat Pinctada margaritifera

چکیده [English]

Abstract[1]
The effectiveness of different feeding regimes for black lip pearl oyster spat(Pinctada margaritifera) based on a concentrated diet of microalgae Isochrysis galbana and Chaetoceros muelleri (singly or mixed) cultured with f/2 medium were evaluated for 30 days under laboratory conditions. Five distinct food cases (3 replications), use for testing the impact of microalgae as a concentrated form on growth and survival of pearl oyster spat. The results of present study showed that pearl oyster spatfed on mixed microalgae had relatively greater growth rate and equal survival rate compared to those fed exclusively on C. muelleri or
I. galbana either when microalgae were used a concentrate diet and in particular with mixed algae when microalga I. galbana was used as a main part of diets (70% I. galbana + 30%
C. muelleri
). The overall growth performance clearly showed that P. margaritifera spat were successfully reared using microalgae diets tested and the pearl oyster spatfed on mixed microalgae (I. galbana + C. muelleri) showed better growth and survival rate than those that were fed on single microalgal diet.  * Corresponding Authors; Email: arad.shahrivar@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Pinctada margaritifera
  • growth rate
  • Isochrysis galbana
  • Chaetoceros muelleri