نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
فرمالین یکی از مواد ضدعفونی‌کننده است که به‌طور گسترده برای کنترل بیماری‌های قارچی تخم ماهیان به‌کار می‌رود. تا به حال غلظت کشنده این ماده برای بچه‌ماهیان انگشت‌قد خاویاری تعیین نشده است. در این مطالعه از روش استاندارد OECD برای تعیین غلظت کشنده (LC50) فرمالین برای بچه‌ماهیان انگشت‌قد تاس‌ماهی ایرانی (قره‌برون) و ازون‌برون استفاده شد. پس از انجام یک‌سری آزمایش‌های مقدماتی، 8 غلظت به روش لگاریتمی برای هر کدام از گونه‌ها تعیین گردید و به همراه یک گروه شاهد و 3 تکرار برای هر غلظت مورد آزمایش قرار گرفتند. تلفات هر 24 ساعت ثبت و در پایان 96 ساعت با استفاده از آنالیز Probit مقادیر LC10، LC50 و LC90 برای هر گونه محاسبه شد. نتایج نشان داد که مقادیر LC10، LC50 و LC90 فرمالین در 96 ساعت برای ماهیان انگشت‌قد تاس‌ماهی ایرانی به‌ترتیب 81/4، 58/24 و 57/125 میلی‌گرم در لیتر و برای ماهیان انگشت‌قد ازون‌برون به‌ترتیب 48/11، 32/20 و 99/35 میلی‌گرم در لیتر می‌باشد. مقادیر حداکثر غلظت مجاز، حداقل غلظت مؤثر و غلظت غیرمؤثر فرمالین برای گونه تاس‌ماهی ایرانی 46/2، 81/4 و 46/2 میلی‌گرم در لیتر و برای ازون‌برون 03/2، 48/11 و 03/2 میلی‌گرم در لیتر تعیین شد. فاکتور حساسیت نیز نشان داد که بچه‌ماهیان انگشت‌قد ازون‌برون نسبت به بچه‌ماهیان انگشت‌قد تاس‌ماهی ایرانی در معرض فرمالین 2/1 برابر حساس‌ترند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the Lethal Concentration of Formalin to Persian Sturgeon (Acipenser persicus Borodin, 1897) and Stellate (Acipenser stellatus Pallas, 1811) Fingerlings

چکیده [English]

Abstract[1]
Formalin is a disinfectant which is widely used to control fungal diseases in fish eggs, but its acute toxicity to the surgeon fingerlings has less been studied. OECD standard method was used to determine the acute toxicity of formalin to Persian sturgeon and stellate fingerlings in this study. After primary experiments, 8 concentrations with a control and 3 replicates apiece were established for each species. Mortalities were recorded every 24 hours and at the end of
96 hours, the values of LC10, LC50 and LC90 were calculated using Probit analysis. The results showed that LC10, LC50 and LC90 values of formalin during 96 hours for Persian sturgeon fingerlings were 4.81, 24.58 and 125.57 mg/l and for stellate fingerlings were 11.48, 20.32 and 35.99 mg/l, respectively. Also, MAC value, LOEC and NOEC were calculated 2.46, 4.81 and 2.46 mg/l for Persian sturgeon and 2.03, 11.48 and 2.03 mg/l for Stellate. The sensitivity factor showed that stellate fingerlings are 1.2 times more sensitive to formalin compared with Persian sturgeon fingerlings.* Corresponding Authors; Email: bahadour835@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Lethal concentration
  • Formalin
  • Persian sturgeon
  • Stellate