نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
با تأکید بر نقش و اهمیت مصرف ماهی بر سلامت مصرف­کنندگان و شکل عرضه آن، در این تحقیق رفتار مصرف‌کنندگان نسبت به تفاوت ماهی وحشی و پرورشی (از نظر مزه، قیمت، بو، ارزش­غذایی و...) در شهر گرگان بررسی شد. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی، روش نمونه­گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش­نامه بود. نمونه آماری در این تحقیق، 284 خانوار از ساکنین شهر گرگان بودند که پرسش­نامه برای آن­ها تکمیل شده­است. برای توصیف خصوصیات جمعیت­شناختی از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی و میانگین) و از آزمون­های آماری استنباطی شامل آزمون مربع خی 2 برای بررسی معنی­دار بودن داده­ها و آزمون فرضیات تحقیق و در نهایت صحت و عدم صحت فرضیات از طریق فرض H0 و H1 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که مصرف‌کنندگان نظر مساعدتری نسبت به ماهیان وحشی (دریایی) به­ویژه در رابطه با مزه، بو و ارزش­غذایی دارند و ماهیان وحشی را از جهت عوامل مذکور ارجح­تر از ماهیان پرورشی می­دانند و اکثر پاسخ­گویان نسبت به تفاوت بین ماهی پرورشی و وحشی آگاهی دارند اما آنها را تشخیص نمی‌دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of behavior of consumers related to farmed and wild fish in Gorgan city

چکیده [English]

Abstract
With the emphasis on the role and importance of fish consumption on the health of consumers and its presentation, in this research were assessed behavior of consumers towards difference between wild and farmed fish (since of view: taste, price, Odor, Nutritional Value and etc.) in Gorgan city. Method of research, sampling and tool of data collection were descriptive- measurement, simple random and questionnaire, respectively. Statistic samples were 284 household of Gorgan city residents that questionnaire is completed for them. For description characteristics of cognitive population of descriptive statistic (frequency, mean and percentage frequency), and inferential statistical testing concluding ℵ2-test to assess significant and hypothesis testing and finally accuracy and inaccuracy was tested by H0 and H1 hypothesis. The results of this research showed that all consumers have favorable idea into wild fish especially in taste, Odor and Nutritional Value, they also know wild fish better than farmed fish. And most of consumers know the difference between wild and farmed fish, but they do not recognize.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Household
  • Consumer's behavior
  • Gorgan city
  • Farmed fish
  • Wild fish