نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
اردک ماهی، Esox lusius یکی از ماهیان اقتصادی دریای خزر است که در بررسی حاضر ساختار ژنتیک جمعیت آن در تالاب انزلی با استفاده از پنج جفت نشانگر ریزماهواره مورد بررسی قرارگرفت. در کل، 60 نمونه اردک ماهی بالغ در دو فصل تخمریزی بهار و زمستان، از تالاب انزلی جمع­آوری شدند. همگی پرایمرها چندشکل (پلی­مورف) نشان دادند و از آنها برای تعیین تمایز ژنتیکی استفاده شد. میانگین اللی در جایگاه­ها 8/10 (دامنه اللی 9 تا 13 الل) بود. هر دو فصل نمونه­برداری الل­های اختصاصی در تمامی جایگاه­ها را نشان دادند. میانگین هتروزیگوسیتی قابل انتظار و هتروزیگوسیتی مشاهده شده به­ترتیب، 883/0 و 913/0 محاسبه شد. میانگین ضریب خویشاوندی در 5 جایگاه ریزماهواره منفی بود. در بررسی تعادل هاردی وینبرگ (H-W) به جز یک جایگاه در فصل بهار، سایر جایگاه ها خارج از تعادل بودند (01/0>P). بر اساس تست AMOVA، میزان FSTو RSTبین دو فصل معنی­دار بود (01/0>P). فاصله ژنتیکی بین جمعیت­ها 442/0 بدست آمد که نشان­دهنده وجود تمایز ژنتیکی بین جمعیت­های مشاهده شده است. این بررسی، وجود جمعیت­های متمایز ژنتیکی اردک ماهی در تالاب انزلی در فصل­های مختلف تخم­ریزی را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Genetic variability and differentiation of Anzali Wetland Pike (Esox lucius) during Spawning Seasons, winter and spring, using microsatellite molecular method

چکیده [English]

Abstract
Pike, Esox lusius is one of the most valuable commercial species that evaluated the genetic structure in Anzali wetland using microsatellite markers. A total of 60 specimens of adult pikes were sampled from two spawning seasons, winter and spring, in Anzali wetland. Five pairs of microsatellites, tested on the genomic DNA that all loci of microsatellite produced polymorphic bands as polymorphic loci were used to analyze the genetic variation of the pick. Analyses revealed that average of alleles per locus was 10.8 (range 9 to 13 alleles). All sampled seasons contained private alleles. The average observed and expected heterozygosity was 0.913 and 0.883, respectively. The inbreeding coefficient values of five microsatellite loci were negative. With the exception of one loci in spring, all loci significantly deviated from H-W equilibrium (P<0.01). Based on AMOVA, RST and FST values were significant between seasons (P<0.01).  The genetic distance between populations was 0.442, which indicates that the genetic difference among the studied populations is pronounced. These results support the existence of different genetic populations in spawning seasons Anzali wetland.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Pike
  • Esox lucius
  • Population Genetic
  • Anzali Wetland
  • Microsatellite