نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
            رودخانه زیارت به­عنوان مهم­ترین منبع سطحی تامین­کننده آب شرب شهر گرگان و مناطق پیرامون آن، در سال­های اخیر با کاهش کیفیت آب مواجه بوده است. در این تحقیق از مدل تحلیلی SWOT برای تعیین تهدیدهای کیفیت آب رودخانه و فرصت­های بهبود آن استفاده شده است. نتایج این روش­ برای پهنه­بندی پتانسیل آلوده­کنندگی رودخانه زیارت استفاده شده است. بر این اساس، رودخانه زیارت در 5 طبقه (پتانسیل آلودگی بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد) پهنه­بندی گردید. نتایج حاکی از آن بود که بیشترین پتانسیل آلوده­کنندگی مربوط به ایستگاه 4 واقع در قسمت­های میانی حوضه در روستای زیارت و کمترین پتانسیل آلوده­کنندگی مربوط به ایستگاه 1 (پای آبشار زیارت در بخش بالایی حوضه) و ایستگاه 7 (واقع در بخش شهر گرگان و پایین­دست حوضه) بوده است. همچنین بحرانی‌ترین مسئله، ورود بی­رویه فاضلاب­های سکونتگاه­های روستایی و شهری می­باشد. نتایج این تحقیق می­تواند فرایند تصمیم­گیری برای کاهش پتانسیل آلودگی پهنه­های حوضه زیارت را با توجه به محدودیت­های هزینه و زمان تسهیل نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Zonation of pollutant potentials for the Zyarat Watershed, Golestan Province using SWOT analysis

چکیده [English]

Abstract
            The Zyarat River which is the main source of surface water to supply water for city of Gorgan and surrounding areas has been confronted with potable water quality deterioration problem in the recent years. To recognize the strengths and weaknesses of water quality and opportunities and threats for its improvement the SWOT analysis has been conducted in this research. The results of this method have been used to identify the different zones of the Zyarat River with respect to pollutant potentials. To this end, five zones for pollutant potential  (very low, low, moderate, high, and very high) have been considered. The results indicate that the maximum pollutant was measured in station 4 that is located  in midsection of the Watershed in Zyarat Village. In contrast, the minimum pollutant value was measured in station 1, under the Zyarat waterfall in upper section of the watershed, and station 7, located in Gorgan city and lower section of the watershed, respectively. The most critical issue is inferior entry of sewage from rural and urban areas. The decision making process for reducing the pollutant potential of the Zyarat watershed can be facilitated by taking  into consideration the results of this research given the time/budget constraints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Pollutant potential
  • Zonation
  • SWOT
  • Zyarat river