نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این مطالعه، پایش ذخایر شاه میگو به‌منظور مطالعه برخی پارامترهای زیستی در ترکیب صید نظیر میزان صید در واحد تلاش (CPUE)، فراوانی طبقات طولی در ترکیب صید، زمان اوج فعالیت تخمریزی ، طول کاراپاس در اولین بلوغ، طول 50 درصد بلوغ، نسبت جنسی ذخیره، تغییرات میزان صید و کارایی روش و ابزار صید این گونه در فصول بهار و پاییز انجام گردید. جهت انجام تحقیق از قفس­های مخصوص صید شاه میگو در سواحل چابهار و رمین استفاده شد. بدین منظور، در مدت دو ماه 2143 قطعه شاه میگو از 20  قفس بیومتری و نسبت به تجزیه و تحلیل آماری نتایج اقدام گردید. بر اساس نتایج بزرگ­ترین و کوچک­ترین نمونه صید شده به­ترتیب دارای طول کاراپاس 112 میلی­متر و 34 میلی­متر، کوچک­ترین شاه میگوی تخم­دار، دارای طول کاراپاس 55 میلی­متر، طبقه طولی کاراپاس 50 درصد بلوغ 69-64 میلی­متر و نسبت جنسی ماده­ها در صید قفس در پاییز و بهار به­ترتیب 64 درصد و 50 درصد بوده است. اوج فعالیت تخمریزی در بهار مشاهده گردید. فصل بهار و پاییز و مناطق مختلف از نظر اندازه نمونه­های صید شده دارای تفاوت قابل توجهی بودند. یافته­ها حاکی از مهاجرت محدود گروه­های طولی در جمعیت شاه میگو طی زمان­های مختلف بوده است. نتایج حاصله در خصوص طبقات طولی و نسبت جنسی و در مقایسه با سال­های قبل حاکی از بهم خوردن تعادل جنسی ناشی از فشار صید بر جمعیت شاه میگو در سواحل ایرانی دریای عمان می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The investigation of some of biological parameters in catch composition of lobster (Panulirus homarus) in Coast of Oman Sea

چکیده [English]

Abstract
In this study, the monitoring of lobster stocks in order to study of some population parameters such as catch per unit effort (CPUE), length-class frequency in catch component, time of spawning peak, the first maturity carapace length, length of 50 maturity, sex ratio of stock, the changes of catch content and efficiency of method and catch equipments of the species conducted in autumn and spring seasons. In order to performing this research, special cages were used in Chabahar and Ramin coasts (Oman sea) and daily catch in 20 cages include 2143 lobster measured and statistical analyses was performed during two months. According to results, the smallest and largest lobsters in catch stock had 34mm and 112 mm carapace length, respectively. The smallest bred lobster had 55mm carapace length. Length class of 50 maturity was 64-69 mm and sex ratio in the cage catch for female in autumn and spring was 64% and 50%, respectively. The peak of spawning activity observed in spring. There were remarkable differences in specimen’s size in autumn and spring. Based on results the length groups of lobster population had limited migration in different. The catch composition of cages was a sign of inefficiency of these tools in prevention of catch of small specimens. The results of length groups and sex ratio and comparison with past years showed that sex equilibrium in lobster population in Coast of Oman Sea was disturbed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Lobster
  • Oman Sea
  • Biotic parameters
  • Catch composition