نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
رودخانه بابل­رود در حوزه جنوبی دریای­خزر قرار دارد. غالبیت اصلی ماهیان آن را 4 گونه ماهی­سفید رودخانه­ای، سیاه­ماهی، کاراس و ماهی­خیاطه تشکیل داده است. نمونه‌برداری انگلی ماهیان رودخانه بابل­رود طی 4 فصل از پاییز 1389 الی تابستان 1390 با صید 172 قطعه ­ماهی از 4 ایستگاه به وسیله دستگاه الکتروشوکر و با بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی ضایعات پوست، آبشش، باله‌ها و چشم ماهیان انجام پذیرفت که طی آن 12 جنس انگل شامل: 2 جنس Trichodina sp.، 1 جنس Myxobolus sp.، 1 جنس Bothriocephalus gowkongensis، 1 جنس Allocreadium isoporum، 1 جنس Rhabdochona denudata به همراه 6 جنس انگلی از Monogenea شامل 2 جنس Dactylogyrus lenkoraniو Dactylogyrus formosus، 3 جنس Gyrodactylus sp.و 1 جنس Paradiplozoon sp. و همچنین 2 جنس Paradiplozoon sp. و  Bothriocephalus gowkongensis از ناحیه روده و پوست ماهیان خیاطه و سفید رودخانه­ای به صورت انگل چند میزبانی و برای اولین­ بار انگل Allocreadium isoporum از روده ماهیان کاراس با شدت آلودگی 4 و 8 درصد شناسایی گردید.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey of parasitic fauna in Capoeta capoeta, Leuciscus cephalus, Alburnoides bipunctatus and Carassius carassius in Babol rud River

چکیده [English]

Abstract
The Babol rud River is in south of Caspian Sea basin. The Dominant fish in the river are consisting of Leuciscus cephalus, Alburnoides bipunctatus, Carassius carassius and Capoeta capoeta. The sampling of parasitic fauna in Babol rod River fishes was achieved from 172 fish from autumn 2010 till summer 2011 during four seasons. Sampling were carried out by electro shocker from four stations and investigated by binocular microscopic: skin, brunch, intestine, fin and eyes were tested and 12 species were detected: 2 species of Trichodina sp, 1 Myxobolus .sp, 1 Butoriosephaluch gowkongensis, 1 Allocreadium isoporum, 1 Rhabdochona denudata and 6 parasites species containing 3 Gyrodactylus sp, 2 Dactylogyrus formosus and Dactylogyrus lenkorani and 1 Paradiplozoon sp and 2 Butoriosephaluch gowkongensis and Paradiplozoon sp were detected from intestine and skin in A. bipunctatus and  L. cephalus as multi-host parasite and from Allocreadium isoporum intestine with infection intensity 4 and 8% in C.carassius.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Babolroad
  • Intensity of infection
  • Parasitic fauna
  • Osteichthyses