نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این تحقیق به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف زئولیتبر شاخص­های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه در بچه ماهی قزل­آلای رنگین­کمان (Oncorhynchusmykiss) به مدت 56 روز انجام گرفت. آزمایش با استفاده از طرح کاملاً تصادفی شامل سطوح صفر (شاهد)، 2، 4 و 6 گرم زئولیتبه ازای هر کیلوگرم جیره در قالب چهار تیمار با سه تکرار طراحی شد. تعداد 15 عدد بچه ماهی قزل­آلای رنگین­کمان با میانگین وزنی 38/1±47/40 گرم درون مخازن فایبرگلاس با حجم آبگیری 80 لیتر ذخیره­سازی شدند. با توجه به نتایج بدست آمده تفاوت معنی­داری از نظر رشد و کارایی تغذیه در بین تیمارها وجود داشت (05/0P<)، به‌طوری­که در فاکتورهای وزن نهایی، طول نهایی، افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، غذای خورده شده روزانه، فاکتور وضعیت، ضریب تبدیل غذایی، نرخ رشد ویژه، بهره‌برداری خالص از پروتئین، نسبت کارایی پروتئین و تولید خالص ماهی اختلاف معنی­دار مشاهده شد (05/0P<). نرخ بازماندگی و میزان غذای خورده شده به ازای هر ماهی از اختلاف معنی­داری در بین تیمارهای مختلف برخوردار نبودند (05/0<P). نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سطح 6 گرم در کیلوگرم زئولیت بر افزایش عملکرد رشد و تغذیه در بچه ماهی قزل­آلای رنگین کمان پرورشی تأثیر دارد و این ماده می­تواند مکمل مناسبی برای جیره غذایی بچه ماهی قزل­آلای رنگین­کمان باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of dietary zeolite on the growth performance, survival and body composition in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) juvenile

چکیده [English]

Abstract
In this study effect of dietary zeolite on growth, survival and body composition in rainbow trout juvenile (Oncorhynchus mykiss) was investigated for 56 days. Basal diet was supplemented with 0 (control), 2, 4 and 6 g/kg zeolite in a completely randomized design trial with 3 triplicates. 15 samples of rainbow trout juvenile with initially average weight of 40.47±1.38 g were stocked in 80 liters PVC tanks. There were significant differences in growth and feeding parameters between treatments (P<0.05). As there were significant differences in acquired body weight, total length, body weight increase, percent body weight increase, feed intake, condition factor, feed conversion ratio, specific growth rate, net protein utilization, protein efficiency ratio and biomass (P<0.05). There were no significant differences in survival rate and feed per fish between groups (P>0.05). Results indicated level of 6 g/kg zeolite affected on growth rate and feeding efficiency in rainbow trout juveniles and this kind of material could be an appropriate complement in diet cultured rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Zeolite
  • growth
  • Survival
  • body composition
  • Rainbow trout (Onchorhynchos mykiss)