نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، اصلی­ترین گونه از ماهیان سردآبی پرورشی در ایران می‌باشد که هر ساله در مراکز مختلف تکثیر، اقدام به تکثیر مصنوعی آن می­نمایند. در روند تکثیر، عوامل متفاوتی نظیر تخمک‌های استحصالی مولدین ماده، کیفیت و کمیت اسپرم مولدین نر، ترکیبات یونی و بیوشیمیایی موجود در پلاسمای اسپرم مطرح خواهند بود. در این پژوهش، برخی از ترکیبات بیوشیمیایی اسپرم مولدین نر ماهی قزل­آلای رنگین­کمان و روابط آنها با کارایی تکثیر مصنوعی، مورد بررسی قرار گرفت. در 15 نمونه از مولدین نر که 5 قطعه 3 ساله، 5 قطعه 4 ساله و 5 قطعه 5 ساله بودند، میانگین و انحراف معیار ترکیبات بیوشیمیایی در ماهیان 3، 4 و 5 ساله مورد بررسی قرار گرفت. آلبومین، آلکالین فسفاتاز، اوره، تری گلیسیرید و کلسترول با عوامل کارایی تکثیر ارتباط مستقیم دارند و کراتینین با عوامل کارایی تکثیر رابطه عکس دارد. پروتئین کل با درصد لقاح، رابطه عکس داشته، ولی با درصد چشم­زدگی، درصد تفریخ، درصد بازماندگی لارو رابطه مثبت و مستقیم محاسبه شد. در حالی­که ارتباط گلوکز با درصد لقاح، مثبت، اما با درصد چشم­زدگی، درصد تفریخ و درصد بازماندگی لارو منفی و عکس بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Biochemical changes in sperm on artificial reproduction performance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)

چکیده [English]

Abstract
Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), is the one of the main species of cool water fishes in Iran that each year in different centers of reproduction, have the artificial reproduction. In procedure of reproduction, different factors such as extraction of selected females breeding stocks eggs, the sperm quantity and quality of male breeding stocks, the biochemical and ion composition of sperm from male breeding stocks rainbow trout and their relations with the efficiency of artificial reproduction, were investigated. In 15 samples from male breeding stocks so that 5 pieces of 3 years, 5 pieces of 4 years and 5 had a 5-year. Mean and standard deviation of biochemical compounds in fish 3, 4 and 5 years were investigated. Relationship between albumin, alkaline phosphatase, urea, triglycerides and cholesterol, with multiplication factors of efficiency, were direct, and between creatinine with the efficiency of amplification, was negative. Relationship between total protein with fertilization rate, was negative, but with percentage of protrusion of the eyes, the percentage of hatching, larval survival rate were positive and direct. While relationship between glucose with the percentage of fertilization, was positive, but with percentage of protrusion of the eyes, the percentage of hatching and larval survival were negative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Rainbow trout
  • Biochemical parameters
  • Artificial Breeding
  • Semen fluid