نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این پژوهش، اثر عصاره گیاه صبر زرد (Aleo vera) بر شاخص‌های رشد ماهی شیربت (Barbus grypus) مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور سه غلظت 1/0، 2/0 و 5/0 درصد عصاره گیاه آلوئه‌ورا (در 3 تکرار) با خوراک مخلوط شده و ماهی‌ها به‌مدت 60 روز با این خوراک‌ها تغذیه گردیدند. شاخص‌های رشد شامل افزایش وزن، افزایش طول، فاکتور وضعیت، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه، نسبت بازده پروتئین و کارایی غذا اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که تغذیه ماهی شیربت با عصاره آلوئه‌ورا 2/0 درصد باعث افزایش معنی‌دار در شاخص کیفیت، ضریب رشد ویژه و افزایش وزن می‌گردد (05/0P<). همچنین تیمار 5/0 درصد باعث افزایش شاخص کیفیت گردید (05/0P<). تجویز خوراکی غلظت‌های مختلف آلوئه‌ورا بر ضریب تبدیل غذایی، نسبت بازده پروتئین، مقایسه کارایی خوراک تفاوت معنی‌داری بین تیمارها نسبت به گروه شاهد مشاهده شد (05/0P<). به‌طورکلی می‌توان گفت مناسب‌ترین غلظت آلوئه‌ورا در خوراک برای تحریک رشد، 2/0 و 5/0 درصد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Aloe vera Extract on growth rate of Barbus grypus

چکیده [English]

Abstract[1]
In this study, the effect of Sabrzard extract (Aleo vera) on growth of Shyrbot
(Barbus grypus) was investigated. For these purpose three concentrations of Aloe vera extract, 0.1, 0.2 and 0.5% (in triplicates) were mixed with the feed and the fish were fed with this diet for 60 days. Control group was fed with the control diet without Aloe vera extract. Growth parameters include weight gain, increase of length, condition factor, feed consumption, feed conversion, specific growth rate, protein efficiency ratio and food efficiency were measured. Results indicated that feeding Shyrbot with Aloe vera extract 0.2% lead to significant increase in the quality index, specific growth rate and weight gain (P<0.05). Also feeding with extract 0.5% lead to increase of quality index (P<0.05). Effect of oral administration of different doses of Aloe vera on feed conversion, protein efficiency ratio, feed efficiency comparison between treatments and control group were different significantly (P<0.05). Altogether we can say that the better doses of Aloe vera in diet for growth excitement are 0.2 and 0.5%.* Corresponding Authors; Email: m57safari@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Barbus grypus
  • aloe vera
  • growth
  • Condition factor