نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
تعیین و اندازه‌گیری آفت‌کش‌های ارگانوکلره در رسوبات مناطق جنوبی دریای خزر (سواحل مازندران) با توجه به اهمیت تغذیه ماهیان کفزی‌خوار طی دو فصل بهار و تابستان سال 1387 در اعماق 10 متری در چهار منطقه تنکابن، نوشهر، بابلسر و امیرآباد صورت پذیرفت. نتایج حاصله از بررسی ترکیبات ارگانوکلره نشان داد، حداکثر غلظت ترکیبات لیندان، د.د.ت، د.د.ایی، دیلدرین، هپتاکلر، بتا- بنزن هگزاکلراید، بتا- اندوسولفان، اندرین به‌ترتیب 43/4، 76/0، 74/0، 74/0، 22/0، 11/0، 10/0 و 04/0 بر حسب میلی‌گرم بر کیلوگرم (وزن خشک) بوده است. حداقل غلظت مشاهده شده مربوط به ترکیبات د.د.ت، د.د.ایی، دیلدرین، بتا- بنزن هگزاکلراید، لیندان، بتا- اندوسولفان و هپتاکلر به‌ترتیب 06/0، 03/0، 05/0، 04/0، 05/0، 03/0 و 06/0 بر حسب میلی‌گرم بر کیلوگرم (وزن خشک) بوده است. بررسی آماری نشان داد که رابطه معنی‌داری بین غلظت ترکیبات سموم ارگانوکلره و ایستگاه‌های مختلف برقرار نبوده است (05/0P>). اما سموم د.د.ت و دیلدرین و د.د.ایی دارای ضریب همبستگی قوی در فصل‌های مختلف را دارا بوده است. در این مطالعه، بیش‌ترین درصد ترکیبات شیمیایی و حداکثر غلظتی سموم پایدار در فصل کشاورزی مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of organochlorine pesticides in sediment of Caspian Sea in coastal part of Mazandaran province and the survey of their possibility effects on fish feeding benthic matters

چکیده [English]

Abstract[1]
To determine and measurement of organochlorine pesticides (OCPs) were done from sediments samples in southern part of Caspian Sea (coastal part of Mazandaran province)
with emphasis on fish feeding from benthic animals during spring and summer seasons (2008) in 10 m depth at Tonekabon, Noushahr, Babolsar and Amirabad stations. The results of OCPs compounds shown that the maximum concentration of OCPs compounds such as Lindane, DDT, DDE, Dieldrin, Heptachlor, b-BHC, b-Endosulfan and Endrin were 4.43, 0.76, 0.74, 0.74, 0.22, 0.11, 0.1, 0.04 mg/kg of d.w., respectively. The minimum concentration of OCPs compounds that detected such as DDT, DDE, Dieldrin, b-BHC, Lindane, b-Endosulfan and Heptachlor were 0.06, 0.03, 0.05, 0.04, 0.05, 0.03 and 0.06 mg/kg of d.w., respectively. The statistical results on stations group shown that there are not any correlations coefficient between mean ranking with different OCPs compounds and different stations (P>0.05). But, in evaluation with seasons group shown that the two chemicals such as DDT and Dieldrin have strong positive correlation coefficient and DDE compound has very strong positive correlation coefficient. The maximum percentage of chemicals compounds and OCPs concentration were detected in agricultural season.* Corresponding Authors; Email: najfpour_s@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: OCPs
  • Caspian Sea environment
  • Bed sediments
  • Mazandaran coastal part