نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این مطالعه با هدف تعیین فاکتورهای مؤثر بر رفتار صدف‌گزینی خرچنگ منزوی، Clibanarius signatus در
6 ایستگاه واقع در ناحیه جزر و مدی جزیره هرمز انجام پذیرفت. نمونه‌برداری از تابستان 1389 تا بهار 1390 و به‌صورت فصلی انجام شد. نمونه‌ها به تفکیک هر ایستگاه در اتانول 70 درصد تثبیت و به آزمایشگاه منتقل شدند. صدف‌های اشغال شده توسط هر یک از نمونه‌ها در حد گونه مورد شناسایی قرار گرفتند. 5 فاکتور زیست‌سنجی خرچنگ منزوی (طول ناحیه سر- سینه، طول سپر، طول چنگک، ارتفاع چنگک و وزن خرچنگ منزوی) و 5 فاکتور زیست‌سنجی طول صدف، عرض صدف، طول دهانه صدف، عرض دهانه صدف و وزن صدف در صدف‌های اشغال شده در هر یک از فصل‌های اندازه‌گیری و همبستگی میان آن‌ها با آزمون پیرسون بررسی شد. براساس نتایج این پژوهش، این خرچنگ منزوی در فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان به‌ترتیب از 20، 17، 25 و 22 گونه صدف شکم‌پا استفاده می‌کند. تعدد صدف‌های اشغال شده در فصل‌های مختلف نشان داد که صدف‌گزینی این خرچنگ منزوی براساس انتخاب گونه یا گونه‌های خاص شکم‌پا نیست. بیش‌ترین همبستگی میان عرض صدف و طول ناحیه سر- سینه در خرچنگ منزوی مشاهده شد. نتایج نشان داد همبستگی میان تمامی فاکتورهای اندازه‌گیری شده در سطح معنی‌داری وجود دارد (01/0P<) که این امر نشان می‌دهد خرچنگ منزوی C. signatus صدف‌گزینی کاملاً بهینه داشته و صدف‌های مناسب در دسترس این گونه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective factors on shell selection behavior in hermit crab Clibanarius signatus in the coasts of Hormuz Island

چکیده [English]

Abstract[1]
This study was conducted to determine effective factors on shell selection behavior of hermit crab Clibanarius signatus in 6 selected stations which were located in the intertidal zones of Hormuz Island. Seasonal sampling was conducted during the summer 2010 to spring 2011. Samples of each station were fixed in 70% ethanol separately and transported to the laboratory. Shells occupied by each of the samples were identified at the species level. 5 biometric factors in hermit crab (cephalothorax length, shield length, cheliped length, cheliped height and hermit weight) and 5 biometric factors (shell length, shell width, aperture length, aperture width and shell weight) in occupied shells in each of the seasons and the correlation between the measurements was assessed by the Pearsonʼs test. The hermit crabs shell utilization in the spring, summer, autumn and winter, were respectively 20, 17, 25 and 22 species. The number of occupied shells in different seasons showed that shell selection in this hermit crab species is not based on species-specific gastropods. The highest correlation was found between shell width and cephalothorax length in the hermit crab. Results showed a significant correlation between all factors measured that confirmed the shell selection behavior in C. signatus is fully optimized and appropriate shells are available (P<0.01).* Corresponding Authors; Email: jseyfabadi@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Hermit crab
  • Clibanarius signatus
  • Hormuz Island
  • Shell selection behavior