نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
برای بررسی میزان ابتلاء کپور سرگنده (Aristhichthys nobilis) به انگل لرنه‌آ در فصل گرم سال در استخرهای پرورشی منطقه شوشتر استان خوزستان از مجموع چهار مزرعه 275 عدد ماهی به‌وسیله تور ماهی‌گیری صید و در ظروف شامل فرمالین 10 درصد به آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون منتقل گردید. پس از شناسایی انگل لرنه‌آ به‌وسیله کلیدهای شناسایی انگلی عملیات زیست‌سنجی بر روی ماهیان آلوده به انگل انجام گرفت. نتایج بررسی نشان داد که از 275 ماهی صید شده، 78 ماهی آلوده به انگل لرنه‌آ بودند که 36/28 درصد از کل ماهیان صید شده را تشکیل می‌دهد. بین طول کل و وزن ماهیان با تعداد ضایعات روی بدن و همچنین بین تعداد ضایعات و ضریب چاقی ماهیان رابطه معنی‌دار یافت نشد (05/0P>).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey on the incidence of Lernea sp. on the Big head carp (Aristhichthys nobilis) in the rearing ponds of Shushtar, lies in Khuzestan province during warm season

چکیده [English]

Abstract[1]
In order to survey on the incidence of Lernea sp. on the big head carp (Aristhichthys nobilis), in rearing ponds of Shushtar, lies in Khuzestan province during warm season, 275 fish were captured from four ponds by fishing net and transferred to laboratory of veterinary medicine, Kazerun Branch of Islamic Azad university by Containers of formaldehyde 10%. After identifying the Lernea sp. by identification keys, biometric operations were performed on infected fish. The results showed that from 275 fish, 78 fish were infected by lernea sp. which formed 36.28% of the captured fish. Results showed that there was no significant relationship between total length and body weight with number of lesions on the body and also between lesions and coefficient factor (P>0.05).* Corresponding Authors; Email: golchinalireza@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Lernea sp
  • Big head carp (Aristhichthys nobilis)
  • Shushtar