نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این مطالعه به‌منظور شناسایی گروه‌های مختلف زئوپلانکتون (هولوپلانکتون)، پراکنش، تعیین تراکم و زی‌توده آن‌ها در 4 فصل و در اعماق مختلف آب در سال 1388 بوده است. نمونه‌برداری توسط تور زئوپلانکتون‌گیر
100 میکرون و به‌صورت کشش عمودی، در 8 ترانسکت از آستارا تا بندرترکمن در ایستگاه‌هایی با اعماق 5، 10، 20، 50 و 100 متر انجام شد. در این پژوهش گروه‌های Copepoda، Rotatoria، Protozoa و Cladocera مشاهده شدند. بیش‌ترین تراکم زئوپلانکتون در فصل بهار 8743 عدد در مترمکعب و 71/38 میلی‌گرم در مترمکعب در عمق
5 متر، در تابستان 7924 عدد در مترمکعب و 23/71 میلی‌گرم در مترمکعب در عمق 10 متر، در پاییز 7773 نمونه در مترمکعب و 75/41 میلی‌گرم در مترمکعب در عمق 5 متر و در زمستان 20025 نمونه در مترمکعب و 80/323 میلی‌گرم در مترمکعب در عمق ساحلی 5 متر بود. تراکم زئوپلانکتون از ساحل به سمت اعماق دریا کاهش داشت. بررسی آماری در فصل‌های مختلف سال نشان می‌دهد که بین تراکم زئوپلانکتون در اعماق نمونه‌برداری در تمام فصل‌های اختلاف معنی‌دار وجود داشته است (05/0P<).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The identification, density and distribution of zooplankton in different depths of Southern Caspian Sea in 2009

چکیده [English]

Abstract[1]
In this survey were studied identification, distribution, density and biomass of zooplankton (holoplankton) in 4 seasons and different depths in 2009. Samples were taken by plankton net (100 micron mesh) from 8 transects (from Astara to Turkmen port) and various depth (5 m,
10 m, 20 m, 50 m and 100 m) and were fixed with formalin 4%. In this survey, we identified
4 groups that including Copepoda, Rotatoria, Protozoa and Cladocera from holoplankton.
The most abundance and biomass of zooplankton were 8743 ind/m3 and 38.71mg/m3 in spring (in 5m depth), 7924 ind/m3 and 71.23 mg/m3 in summer (in 10 m depth), 7773ind/m3 and 41.75 mg/m3 in autumn (in 5m depth) and 20025 ind/m3 and 323.80 mg/m3 in winter (in 5m depth). The abundance decreased from surface to deep depths. Non-parametric statistical analysis based on Kruskal-Wallis showed that there were significant differences between zooplankton abundance in different stations and depths in different seasons (P<0.05).* Corresponding Authors; Email: rowshantabari@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Zooplankton
  • Abundance
  • biomass
  • Caspian Sea
  • Iran