نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
ایمونوژن پری‌بیوتیکی تجاری است که محصول یک ترکیب طبیعی شامل چندین ماده محرک مانند بتاگلوکان و مانان‌الیگوساکارید که به‌عنوان مکمل غذایی در آبزی‌پروری مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پژوهش که به‌منظوربررسیبرخی پارامترهای ایمنی ماهی شیربت (Barbus grypus) صورت پذیرفت، تعداد 360 قطعه بچه‌ماهی شیربت با وزن متوسط 2±35 گرم به‌طور تصادفی به 4 تیمار (هر تیمار در 3 تکرار) تقسیم گردیدند، تیمارها به‌ترتیب با خوراک شامل ایمونوژن با سطوح، صفر، 5/0، 1 و 5/1 درصد به‌مدت 90 روز تغذیه شدند و در روزهای 30، 60 و 90 اقدام به خون‌گیری و اندازه‌گیری میزان لایزوزیم سرم، قدرت باکتری‌کشی سرم و میزان ایمونوگلبولین تام سرم گردید. بررسی فعالیت لایزوزیم سرم ماهیان نشان داد که فعالیت لایزوزیم سرم ماهیان تیمار تغذیه شده با 1 و 5/1 درصد ایمونوژن نسبت به گروه شاهد افزایش داشت اما از نظر آماری معنی‌دار نبود (05/0P>). میزان قدرت باکتری‌کشی سرم نیز در تیمار 5/1 درصد ایمونوژن در برخی مراحل نمونه‌گیری نسبت به تیمار کنترل افزایش معنی‌داری داشت (05/0P<). اما بررسی میزان ایمونوگلبولین تام سرم هیچ‌گونه تفاوت معنی‌داری را نشان نداد (05/0P>). نتایج این مطالعه نشان داد که برخی سطوح مختلف پری‌بیوتیک، بهبود پاسخ ایمنی ماهی (افزایش فعالیت لیزوزیم و قدرت باکتری‌کشی سرم) را به دنبال دارد اما مطالعات بیش‌تر، در زمینه استفاده از سطوح دیگر ایمنوژن لازم است تا این پری‌بیوتیک بتواند به‌عنوان مکمل غذایی مناسب در جیره غذایی ماهی شیربت استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of oral administration of commercial Immunogen prebiotic on some immune response of Barbus grypus

چکیده [English]

Abstract[1]
Immunogen is a commercial prebiotic that, it’s the product of a natural combination contains several substances such as beta-glucan and mannan-oligosaccharides that are used as a food supplement in aquaculture. This study was designed to examine some immunological parameters of (Barbus grypus). 360 pieces of fingerling with an average weight 35±2 gr were randomly divided into for treatments (three replicates per treatment). Treatments respectively were diet with feed containing a immunogen with surface zero, 0/5, 1 and 1/5 for during 12 week and on days 30, 60 and 90 to measure serum laysozyme, total serum immunoglobulin levels and the bactericidal serum activity. The results showed that prebiotic immunogen causing laysozyme activity levels of treated fish showed that fish fed with 1 and 1/5 percent immunogen are higher than the control group, but the increase was not statistically significant (P>0.05). Bactericidal serum activity in the treatment of 1/5 percent immunogen in some stage of sampling was significantly increased compared with control (P<0.05). But the rate of total serum immunoglobulin did not show any significant difference (P>0.05). The results showed that different levels of immunogen prebiotic were effective on Improve the immunity response of fish (increasing activity laysozume and bacteria serum activity) So, prebiotics can be used as suitable food supplements for the dietary Barbus grypus.* Corresponding Authors; Email: sk.rohani@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Immunogen
  • Prebiotic
  • Lactobacillus
  • Laysozyme
  • Immunity response
  • immunoglobulin
  • Barbus grypus