نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان یکی از باارزش‌ترین ماهیان پرورشی بوده که در مراحل ابتدایی رشد شرایطی ویژه و بحرانی دارد. در این پژوهش از پری‌بیوتیک دیواره سلولی مخمر  Saccharomyces cerevisiaاضافه شده در جیره غذایی در سطوح مختلف برای بررسی فاکتورهای ایمنی و فلور باکتریایی روده استفاده شد. در این پژوهش 120 قطعه بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با میانگین وزنی 12/0±61/3 گرم به‌صورت تصادفی در 12 وان فایبرگلاس با حجم آبگیری 100 لیتر توزیع و پرورش داده شدند. این آزمایش تغذیه‌ای برای بررسی اثر و تعیین سطح مطلوب پری‌بیوتیک دیواره سلولی مخمر در جیره غذایی بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان در 3 تیمار 1 درصد پری‌بیوتیک، 5/1 درصد پری‌بیوتیک، 2 درصد پری‌بیوتیک و شاهد بدون پری‌بیوتیک، هر یک با 3 تکرار در یک طرح متعادل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاخص‌های ایمنی غیراختصاصی در خون مانند لیزوزیم و ایمنی اختصاصی مانند IgM و Ig اختلاف معنی‌دار آماری بین گروه تیماری تغذیه شده با 2 درصد پری‌بیوتیک دیواره سلولی مخمر با سایر تیمارها و گروه شاهد داشتند (05/0P<). در بررسی فلور باکتریایی روده بچه‌ماهیان بر روی محیط کشت TSA و MRS بین تیمارها اختلاف معنی‌دار آماری مشاهده نشد (05/0P>). اما میانگین شمارش باکتریایی در تیمار
2 درصد بیش‌تر از شاهد و سایر تیمارها بوده است. براساس نتایج نام‌برده می‌توان بیان نمود که پری‌بیوتیک دیواره سلولی مخمر در سطح 2 درصد به‌کار رفته در جیره غذایی به‌دلیل افزایش قابل‌توجه در شاخص‌های ایمنی و فلور باکتریایی مورد بررسی، می‌تواند نقش مهمی در عملکرد ایمنی بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Deliberation some of indicators of immunity and intestinal bacterial flora of rainbow trout fry (Oncorhynchus mykiss) fed with prebiotic yeast cell wall (Saccharomyces cerevisia)

چکیده [English]

Abstract[1]
Rainbow trout farmed fish is one of the most critical situation is in the early stages of growth. In this study, the cell wall of yeast Saccharomyces cerevisia added prebiotic dietary factors at different levels of immunity and intestinal bacterial flora were used. In the study, 120 rainbow trout fry with the average weight of 3.61±0.12 gr containing 100 liters volume fiberglass tub were randomly distributed into 12 tanks and were reared. An experiment to determine the optimum level of prebiotic effect of dietary yeast cell wall in the diet of rainbow trout fry in 1% prebiotic treatments, 1.5% prebiotic, 2% prebiotic prebiotic-free control, in a balanced design with three replications each were studied. The results showed that non-specific immune parameters in blood, such as lysozyme and specific immune such as IgM and Ig had statistically significant difference between treatment groups fed with 2% prebiotic yeast cell wall with other treatments and controls (P<0.05). The intestinal bacterial flora of fishes on MRS agar and TSA were no significant differences between treatment (P>0.05). But in the mean bacterial count was treated with 2% higher than the control and other treatments. Therefore, based on these results it can be stated that the level of 2% prebiotic cell wall of yeast used in the diet caused a significant increase in bacterial flora and immune parameters studied, an important role in the safety of rainbow trout fry plays.* Corresponding Authors; Email: mohammadeatisamipour@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
  • Prebiotic
  • Yeast Cell Wall (Saccharomyces cerevisia)
  • Immunological index
  • The intestinal bacterial flora