نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
پروژسترون هورمون استروییدی می‌باشند که نقش مهمی در کنترل تولیدمثل و بلوغ جنسی در ماهیان دارد. این پژوهش با هدف بررسی تغییرات هورمون پروژسترون در جنس ماده کپور هندی روهو (Labeo rohita) طی سال‌های 90-1389 در شرایط اقلیمی استان خوزستان در فصل‌های مختلف انجام شد. به‌منظور تعیین مقدار هورمون‌های جنسی در پلاسما، نمونه‌برداری فصلی از 40 عدد ماهی مولد روهو (80±1200 گرم) که با نسبت جنسی 1:1 در 3 استخر خاکی به ابعاد 700 مترمربع ذخیره‌سازی شده بودند، صورت پذیرفت. در هر فصل از 10 عدد ماهی خون‌گیری (از طریق ساقه دمی) به‌عمل آمده و پس از انجام مراحل آزمایشگاهی سنجش هورمون به روش رادیوایمونواسی (RIA) صورت پذیرفت. میانگین وزن ماهیان ماده در فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان به‌ترتیب 58/69±5/1207، 01/387±2464، 42/378±2718 و 5/102±25/2511 گرم محاسبه شد. میانگین میزان پروژسترون در ماهیان ماده در فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان به‌ترتیب 04/0±27/0، 02/0±16/0، 01/0±86/0 و 05/0±56/0 نانوگرم در میلی‌‌لیتر بود (001/0P<). بالاترین و پایین‌ترین میزان هورمون پروژسترون در ماهیان ماده روهو در فصل پاییز و تابستان مشاهده گردید (001/0P<).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of seasonal changes in stroeid hormones, progesterone in farmed Broodstock of Labeo rohita with Water quality parameters from Khuzestan Province

چکیده [English]

Abstract[1]
Stroeid hormones, progesterone both have very important role in controling of reproduction and sexual maturity of fish. This survey aimed to investigate changes in Stroeid hormones progesterone in female of Labeo rohita during years of 2011 to 2012 in different seasons climatic from Khuzestan province. In order to determine the amount of sex hormones in plasma samples 40 fish-breeding of Labeo rohita (1200±80 g) was carried out they were stocked in three 1700 m2 each earthen ponds with the sexual ratio 1:1. In each season blood was collected from 10 Labeo rohita (from caudal pedacle) then hormons was assess the with radioimmunoassay method (RIA). Mean of weight of fishes in spring, summer, autumn and winter were 1207.5±69.58, 2464±387.01, 2718±378.42 and 2511.25±102.5 g. The concentration of progesterone in female fishes in spring, summer, autumn and winter were 0.27±0.04, 0.16±0.02, 0.86±0.01 and 0.56±0.05 ng ml-1 respectively (P<0.001). The highest and lowest of progesterone were in autumn and summer of Labeo rohita (P<0.001).
 * Corresponding Authors; Email: mhamidinejad@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Steroid hormones
  • progesterone
  • Labeo rohita
  • Khuzestan province