نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
به‌منظور امکان پرورش یک گونه از کپورماهیان هندی با نام علمی مریگال (Cirrhinus cirrhosus) در شرایط اقلیمی کشور و دست‌یابی به برخی از نرماتیوهای رشد از مرحله لارو تا مرحله انگشت‌قد اقدام به واردات بچه‌ماهیان (از کشور هندوستان) از گونه نام‌برده و پرورش آن‌ها در استخر خاکی در محل مرکز تکثیر و پرورش شهید انصاری رشت گردید. بچه‌ماهیان نورس با وزن 180 میلی‌گرم و با میانگین طولی 23 میلی‌متر با تراکم 50 قطعه در مترمربع در 2 استخر خاکی رهاسازی شدند. نتایج بیانگر رشد قابل‌توجه این گونه بوده به‌طوری‌که در طی مدت 210 روز از وزن اولیه 180 میلی‌گرم به میانگین 8/3± 3/46 گرم در ماه آذر رسیدند. از نظر طولی نیز در ماه آذر میانگین 9/0±7/16 حاصل شد. رابطه همبستگی طول و وزن در ماهی مریگال در قالب تابع نمایی تعریف شد که در این رابطه شاخص b معادل 723/2 به‌دست آمد که معرف رشد ایزومتریک گونه مریگال می‌باشد. بررسی ضریب چاقی در خصوص بچه‌ماهی مریگال در طی 7 ماه دوره پرورش نشان‌دهنده وجود روند کاهشی در این ضریب (از 3/2 به 1/2) بوده به‌طوری‌که در طی ماه‌های ابتدایی پرورش ضریب چاقی از مقادیر بالاتری برخوردار می‌باشد. بررسی درصد رشد متوسط روزانه (ADG) در بچه‌ماهی‌های انگشت‌قد نیز بیانگر نوسانات آن در طی دوره پرورشی بوده به‌طوری‌که در شهریور 57/0 گرم، در مهرماه 39/0 گرم و در ماه‌های آخر یعنی در دی 13/0 و بهمن 05/0 گرم محاسبه شد در مجموع نتایج نشان‌دهنده قابلیت سازگاری بچه‌ماهیان مریگال در طی ماه‌های گرم سال در شرایط استان گیلان بوده ولی با سرد شدن دمای آب رشد کاهش یافته و ابتلای ماهی به بیماری قارچی قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Growth Indices of Indian Major Carp (Crirhinus cirrhosus) from Fry to Fingerling Stage in the earthen ponds in Gilan Province

چکیده [English]

Abstract[1]
In order to assess the viability of rearing an Indian carp species (Crirhinus cirrhosus) under the climatic conditions in the northern part of Iran and to achieve some growth parameters from the larval stage to fingerling, measures were taken to import juveniles of the exotic species, from India and cultivate them in earthen ponds in Shahid Ansari production and propagation centre located in Gilan province. The fry of 180 mg weight and 23 mm average length were released into two ponds at a density of 50 fry per m2. Monthly fry samples were taken, for weight and length biometrical analysis and also determination of the weight gain percentage, average daily growth rate, specific growth rate and Condition Factor. Results have indicated considerable growth in this species, with an increase from the initial weight of 180 mg to an average of 46.3±3.8 mg in 210 days period until the end of November. Average length of 16.7±0.9 was also achieved at the end of the course. The Mrigal's weight -length correlation was defined in an function, from which b Index was obtained equal to 2.723 which reveals an isometric growth in this specie. Studying the Condition Factor of the fry in the 7-month course of the experiment shows a decreasing trend in this index (from 2.3 to 2.1). Average daily growth (ADG) in the fingerling has also been foreboding of fluctuations in this period, being 0.57 g in Aug., 0.39 g in Sep. and in the last months 0.13g in Dec. and 0.5 g in Jan. The specific growth rate (SGR) in Mrigal fingerling in the 7 months was 2.3% as an average, this index has shown a declining trend in the whole period and has fallen to 4.6% in Sep and down to 0.06% in Jan. The weight gain rate has also been estimated at 14842 % during this period. Results revealed that the Mrigal fry's compatibility with the condition in the Gilan province in the warm months of the year, but a growth reduction and a mycosis break-out was observed with decrease in the water temperature.* Corresponding Authors; Email: h_hosseinzadeh@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Indian carp
  • Crirhinus cirrhosus
  • growth
  • Length and weight
  • Fingerling
  • fry
  • Condition factor
  • Gilan