نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
هدف از مطالعه کنونی بررسی و مقایسه میزان تفریخ سیست‌ها در دو گونه آرتمیای ارومیه (Artemia urmiana) و آرتمیای سانفرانسیسکو (Artemia franciscana)، در شدت نورهای مختلف بود که برای این منظور از 4 تیمار (1، 2، 3 و 4) با شدت نوری 0 (تاریکی)، 1000، 2000 و 4000 لوکس استفاده شد (هر تیمار دارای 3 تکرار بود). پس از گذشت مدت 24 ساعت از شروع انکوباسیون سیست‌ها، تعداد 5 نمونه از هر انکوباتور برای شمارش تعداد ناپیلوس‌ها، ناپلی‌های مرحله چتری و سیست‌های تفریخ نشده، برداشته شد. طبق نتایج به‌دست آمده، درصد تفریخ در هر دو گونه در شدت نوری مختلف تفاوت معنی‌داری نشان داد (05/0p <)، به‌طوری‌که هر دو گونه در تیمارهای 1 و 3 به‌ترتیب دارای کم‌ترین و بیش‌ترین درصد تفریخ بودند. نتایج مقایسه مقادیر به‌دست آمده از درصد تفریخ سیست‌ها در تیمارهای 1 و 3 تفاوت معنی‌داری بین دو گونه مورد بررسی نشان نداد (05/0<P)، ولی در دو تیمار 2 و 4 تفاوت معنی‌داری بین دو گونه مورد مطالعه وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The comparison of different light intensity effect on the cysts hatching ability of Artemia urmiana and Artemia franciscana

چکیده [English]

Abstract[1]
The present study was conducted on hatching percentage in two important spices of brine shrimp cysts, including Artemia urmiana and Artemia franciscana, in four light intensities
(0, 1000, 2000 and 4000 lux) that they were located respectively in treatments 1, 2, 3 and 4.
For calculating the percentage of hatching, after 24 hours incubation of cysts, five samples were taken from each incubator and amount of hatched, umbrella and un-hatched stages of cysts were counted. According to our results, hatching percentages in both species showed significant differences in different light intensities (p < 0.05). Treatments 1 and 3 in both spices had respectively lowest and highest hatching percentages. Obtained results of comparison of cysts hatching percentages in treatments 1 and 3 showed no significant difference between two studied species (P>0.05), but there were significant differences between species in treatments
2 and 4 (p < 0.05).



* Corresponding Authors; Email: behzademdadi@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Light intensity
  • Hatching percentage
  • Artemia urmiana
  • Artemia franciscana
  • Nauplii