نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
راشگوماهیان از مهم‌ترین ذخایر کفزی در سواحل دریای عمان می‌باشند که از اهمیت به‌سزایی برخوردارند و پژوهش در مورد آن‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد.گشت به‌وسیله شناور تحقیقاتی فردوس 1 انجام گرفت. محدوده مورد مطالعه، از منطقه میدانی (58 درجه و 55 دقیقه) تا خلیج گواتر (61 درجه و 25 دقیقه) و از عمق 100-10 متر بود. مساحت منطقه مورد بررسی، 1164 مایل مربع دریایی بود که از غرب به شرق به 5 منطقه (A، B، C، D و E)
با فاصله 30 دقیقه طول جغرافیایی تقسیم و در هر منطقه لایه‌های عمقی 20-10 متر، 30-20 متر، 50-30 متر و
100-50 متری مشخص گردیدند. در هر گشت تحقیقاتی، تعداد ایستگاه‌ها تعیین و با تور ترال کف به‌مدت یک ساعت تورکشی انجام و بعد نمونه‌برداری صورت گرفت و وضعیت صید در واحد سطح (CPUA) و بیوماس گونه‌های راشگو ماهیان به تفکیک لایه‌های عمقی برآورد گردید که بیش‌ترین میانگین صید در واحد سطح برای یک گونه در یک اشکوب مربوطه به راشگوی 5 رشته‌ای (مخطط) در اشکوب B به‌میزان 25/8387 کیلوگرم و کم‌ترین را نیز راشگوی 6 رشته‌ای (6 خط) در اشکوب D به‌میزان 02/1 کیلوگرم در مایل مربع داشت. گونه 6 خط در اشکوب‌های C و E هیچ صیدی نداشت و راشگوی معمولی (Eleutheronema tetradactylum) بیش‌ترین مقدار خود را در E به مقدار 78/571 کیلوگرم در مایل مربع به‌دست آورد. شاخص میانگین صید در واحد سطح به‌صورت لایه‌های عمقی نیز نشان داد که راشگوی 6 خط (Polydactylus sextarius) با 1 کیلوگرم در عمق 30-20 متر کم‌ترین و با 5358 کیلوگرم بیش‌ترین میزان صید در واحد سطح در عمق 50-30 متر بودند. مقادیر بحرانی p برای مقایسه هم‌زمان صید در واحد سطح نشان داد که راشگوی مخطط (P. plebeius) در اشکوب‌ها و راشگوی معمولی در لایه‌های عمقی اختلاف معناداری داشتند و راشگوی 6 خط بر خلاف اشکوب در عمق اختلاف معناداری داشت. با توجه به مقدار CPUA محاسباتی می‌توان به حضور گله‌ای به‌نسبت قوی راشگو ماهیان در مناطق عمیق 100-30 متر (بیاهی تا دماغه میدانی) اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey catch per unit area and species diversity on based to depth changes of polynemidae in the Sea of Oman (Coastal waters of Sistan & Baluchistan Province)

چکیده [English]

Abstract[1]
The Polynemidaes is one of the great importance demersal fishes in the Oman Sea that research about them seems to be necessary. This research was down with the research trawler (Ferdos 1). The area was researched is from field (58 ْ 55') to the Goiter Gulf (61 ْ 25') and depth of 10 to 100 meters that all of them are 1164 square mile of the sea. This area divided from west until east to the 5 regions (A, B, C, D, E) with 30 minutes of longitude and every area with deep layer of 10-20 meters, 20-30 meters, 30-50 meters and 50-100 meters were determined. In all of research, the number of station determined and the catch sampling with the trawl in one hours was down then the statue of the spices per unit area (CPUA) and the biomass of Polynemidaes separately in ever deep layer was estimated that the maximum average in per unit for one spices in one layer corresponding to the Polynemidae five filament in layer B with 8387.25 Kg and the least (minimum) average related to Polynemidae six filament in layer D with 1.02 Kg in square mile. The six filament spices in layers E and C not exist and the spices (Eleutheronema tetradaytylum) its maximum value in layer E with 571.78 kg in square mile. Although the average index in per unit based on deep layer indicated that Polynemidae six filaments (Polydactylus sextarius) with 1 kg at the depth of 20-30 meter have minimum and with the 5358 kg at the depth of 30-50 meter have maximum value catch. The value of the critical p for comparison of the catch spices in per unit (CPUA) indicates that Polynemidae with filament
(P. plebeius) in the layer and the normal (general) Polynemidae in the depth layer have significant different but this significant various not exist in layer but in depth have significant different for polynemidae six filament. According to the calculated CPUA, the result showed that there is a schooling stock of Polynemidae in deep area of 30 to 100m (Biyahi to the head of Meydani) in the region.* Corresponding Authors; Email: jasemjahangiri@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Polynemidae
  • Trawl net
  • CPUA
  • Species Diversity
  • Sea of Oman