نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این مطالعه به‌منظور تعیین پراکنش مکانی و زمانی کفال‌ماهیان با استفاده از تور ترال کف در سواحل ایران در عمق‌های 100-10 متر طی سال‌های 89-1387 صورت گرفت. میزان صید و صید در واحد تلاش (CPUE) طی 8 گشت روند کاهشی شدیدی داشت. میزان صید از 3064 کیلوگرم در بهار 1387 به 93 کیلوگرم در زمستان 1389 و میانگین (خطای معیار±) CPUE به‌ترتیب (77/17±) 8/63 و (58/1±) 9/2 کیلوگرم در 5/0 ساعت ترال‌کشی
(1-hr 5/0 /kg) برآورد شد. پراکنش مکانی- زمانی نشان داد که در فصل بهار، کفال‌ماهیان بیش‌تر در عمق‌های کم‌تر از 20 متر مناطق میانی و شرقی متمرکز بودند. بیش‌ترین مقدار CPUE در این فصل در منطقه میانی 1-hr 5/0 /kg (26/73±)8/152 دیده شد. ولی در فصل تابستان به‌شدت تراکم آن‌ها کاهش یافت، به‌طوری‌که بیش‌ترین CPUE فقط 1-hr 5/0 /kg (74/2±)0/10 در عمق‌های کم‌تر از 20 متر در منطقه شرقی بود. در فصل پاییز به‌دلیل مهاجرت کفال‌ماهیان به سواحل جنوبی، میانگین CPUE به‌شدت افزایش یافت (حداکثر 1-hr 5/0 /kg (38/26±)0/136 در منطقه شرقی). در فصل زمستان تراکم این ماهیان دوباره کاهش یافت. بیش‌ترین میانگین CPUE در عمق‌های کم‌تر از 20 متر در منطقه شرقی 1-hr 5/0 /kg (73/7±) 7/41 بود. براساس نتایج به‌دست آمده توده اصلی جمعیت کفال‌ماهیان در سواحل ایران در همه فصل‌ها در عمق‌های کم‌تر از 20 متر پراکنش و تراکم دارند. برای زمستان‌گذرانی، کفال‌ماهیان در فصل پاییز به سواحل ایران مهاجرت می‌کنند، به همین دلیل میزان صید آن‌ها در این فصل زیاد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spatial and temporal distribution of mullets in Iranian waters of the Caspian Sea

چکیده [English]

Abstract[1]
The main objective of the present study was to determine spatial and temporal distribution of mullets by using bottom trawl in depths 10-100 m in Iranian waters of the Caspian Sea, during 2008-2011. During 8 surveys the catch and CPUE (catch per unit effort) of mullets had a decrising trend. The total catch of mullets declined from 3064 kg in spring 2008 to 93 kg in winter 2011 and the average (±S.E.) of CPUE were 63.8 (±17.77) and 2.9 (±1.58) kg/0.5 hr-1, respectively. The spatial and temporal distribution showed that most of mullets concentrated in depth <20 m, in central and eastern Caspian in spring and the maximum CPUE was 152.8 (±73.26) kg/0.5 hr-1. In summer, the CPUE declined that the maximum was 10.0 (±2.74)
kg/0.5 hr-1 in depths <20 m, in eastern coastal zone. In autumn, due to the migration of mullets to south Caspian, the CPUE increased sharply (the highest CPUE was 136.0±26.38 kg/0.5 hr-1 in eastern region). In winter, the concentration of mullets declined again which the maximum CPUE was 41.7 (±7.73) kg/0.5 hr-1 in depths <20 in eastern region. Acording to the present study, most of mullets concentrated in depths <20 m in all seasons. For wintering, mullets migrate to Iranian coastal zone during autumn and subsequently the commercial catches of the species increase.* Corresponding Authors; Email: hn_fazli@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mullets
  • Distribution
  • Density
  • Bottom trawl
  • Caspian Sea