نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این مطالعه به‌منظور بررسی کمی و کیفی جمعیت فیتوپلانکتون‌های استخرهای پرورشی گرمابی طی 4 ماه پرورش (اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد 1390) در استخرهایی با توان تولید متفاوت فیتوپلانکتون مطابق با مشاهدات عینی متخصصین کارگاه (ضعیف، متوسط، خوب) انجام گرفت. نتایج بیانگر آن بود که در میان شاخه‌های فیتوپلانکتونی شناسایی شده در طی ماه‌های پرورش، بیش‌ترین و کم‌ترین درصد فراوانی به‌ترتیب به شاخه Cyanophyta با فراوانی 48/54 درصد و شاخه Chlorophyta با فراوانی 67/0 درصد تعلق داشت. بیش‌ترین و کم‌ترین تنوع فیتوپلانکتونی به‌ترتیب در ماه اردیبهشت با 41 جنس و خرداد با 27 جنس مشاهده شد. بررسی تغییرات ماهانه جنس‌های متعلق به شاخه‌های مختلف فیتوپلانکتونی اختلاف معنی‌داری را از نظر تراکم سلول‌های فیتوپلانکتونی نشان نداد (05/0P>). میان استخرهای پرورشی با توان تولید مختلف از نظر تراکم فیتوپلانکتون در هر یک از شاخه‌های فیتوپلانکتونی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0P>). همچنین تراکم سلول‌های فیتوپلانکتونی میان ماه‌های مختلف نمونه‌برداری در هر یک از استخرهای پرورشی، اختلاف معنی‌داری را نشان نداد (05/0P>). بررسی شاخص‌های تنوع (شانون، سیمپسون، مارگالف و یکنواختی) نشان داد که اختلاف معنی‌داری میان سه استخر پرورشی با تولیدات متفاوت و همچنین میان ماه‌های مختلف نمونه‌برداری وجود نداشت (05/0P>). این نتایج بیانگر وضعیت نامساعد بار فیتوپلانکتونی استخرهای پرورشی و آلودگی آن‌ها به مواد آلی در طی ماه‌های مورد مطالعه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quantitative and qualitative survey on phytoplankton during rearing months in earthen ponds of warm water fish at Sijaval cultivation center

چکیده [English]

Abstract[1]
This study was carried out to evaluate the quantitative and qualitative variations of phytoplankton community during 4 months (April, May, June, July) in earthen ponds of warm water fishes with different phytoplankton production potential (weak, fair, suitable) according to the filed observations by the workshop specialists. Results indicated that amongst identified phytoplankton phyla during rearing seasons, the highest and the lowest percentage abundance (%) were belonged to Cyanophyta (54.48%) and Chlorophyta (0.67%), respectively. The most and the least values of phytoplankton diversity were observed in April with 41 genera and May with 27 genera. Analysis of monthly changes in cell abundance of genera from different phytoplankton phyla revealed no significant difference. There was no significant difference among phytoplankton abundances of each phyla in different rearing earthen ponds (P>0.05). Moreover, no significant difference was detected among cell abundances of different sampling months in each pond (P>0.05). Biodiversity indices analysis (Shannon, Simpson, Margalef and Evenness) showed no significant difference among various sampling months and different rearing ponds as well (P>0.05). These findings confirm undesirable condition in phytoplankton load of rearing ponds and their contamination to organic matter during the studied months.
 * Corresponding Authors; Email: sarah_haghparast@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Phytoplankton
  • Rearing ponds
  • Sijaval cultivation center