نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی فراوانی و تنوع زیستی جامعه فیتوپلانکتونی استخرهای پرورش توأم ماهی پرواری و بچه‌ماهی، ماهیان گرم‌آبی شرق استان گلستان، منطقه گنبدکاووس می‌باشد. برای این منظور نمونه‌برداری در 3 استخر به‌صورت ماهیانه از خرداد تا آبان 1390 صورت گرفته و نمونه‌های به‌دست آمده توسط فرمالین 4-2 درصد تثبیت و در آزمایشگاه با میکروسکوپ نوری مطالعه شدند. در مجموع 7 خانواده و 39 جنس از فیتوپلانکتون‌ها شناسایی شدند. از این میان 18 جنس به خانواده Chlorophyceae، 10 جنس به خانواده Cyanophyceae، 6 جنس به خانواده Bacillariophyceae، 2 جنس به خانواده Euglenophyceae، 1 جنس به خانواده Dinophyceae،
1 جنس به خانواده Chrysophyceae و 1 جنس به خانواده Charophyceae متعلق بود. میانگین تراکم نهایی خانواده‌های Chlorophyceae،Cyanophyceae  و Bacillariophyceae به‌ترتیب با 9/228، 9/110 و 5/79 عدد در میلی‌لیتر دارای بیش‌ترین میزان تراکم و خانواده‌های Charophyceae، Chrysophyceae، Euglenophyceae و Dinophyceae به‌ترتیب با 6/9، 4/7، 5/2 و 8/1 عدد در میلی‌لیتر دارای کم‌ترین میزان تراکم در طول دوره پژوهش در میان هر 3 استخر بوده‌اند. به‌طورکلی جنس‌های غالب هر سه خانواده نسبت به جنس‌های مختلف خانواده‌های دیگر حدود 64 درصد تراکم فیتوپلانکتونی کل را به خود اختصاص داده بودند. براساس نتایج به‌دست آمده تراکم و تنوع فیتوپلانکتون‌ها ارتباط زیادی با فاکتورهای فیزیکوشیمیایی دارد و پیشنهاد می‌شود که سیستم‌های پرورش متراکم و نیمه‌متراکم ماهیان گرم‌آبی در ایران می‌تواند با استفاده از روش ترکیبی بچه‌ماهیان و ماهیان پرواری اقتصادی‌تر و کارآمدتر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Abundance and Biodiversity of Phytoplankton Community of Warm Water Fish Ponds with New Management System (Mix of Adult and Fingerling at Same Pond) at East of Golestan Province, Iran

چکیده [English]

Abstract[1]
The aim of this study was determination of abundance and biodiversity of phytoplankton community at integrated fish culture of adult and fingerling fishes with together at East of Golestan Province, at Gonbade Kavous city. Sampling were done monthly from June to November 2011. Samples preserved with 2-4% formalin and transfer to the laboratory for study with light microscope. Finally, 7 groups and 39 genus were identified. Between recorded groups, 18 genus belong to Chlorophycea, 10 genus belong to Cyanophycea, 6 genus  belong to Bacillariophycea, 2 genus belong to Euglenophycea, 1 genus belongs to Dinophycaea, 1 genus belongs to Chrysophycaea and 1 genus belongs to Charophycea. Highest of total density belong to Chlorophyceae, Cyanophyceae and Bacillariophycea with 228.9, 110.9 and 79.5 (cells/ml), respectively and lowest of total density belong to Charophyceae, Chrysophyceae, Euglenophyceae and Dinophyceae with 9.6, 7.4, 2.5 and 1.8 (cells/ml), respectively observed during 3 ponds. According to the results, sum of dominance genus density of total groups equivalent 64% of total density. This study showed that density and diversity of phytoplankton community affected by physico-chemical factors. We suggest that intensive and semi-intensive warm water fish culture system with mix of adult and fingerling fish at Iran can will be done with high economic and efficiency level.* Corresponding Authors; Email: mehrdad_kamaly86@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Phytoplankton
  • Integrated culture of adult and fingerling fishes
  • Warm water fishes ponds
  • East of Golestan Province