نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
هدف از این مطالعه، اندازه‌گیری بهره‌وری کل عوامل تولید و بررسی عوامل مؤثر بر آن در مزارع پرورش ماهیان سردابی استان فارس است. داده‌های مورد نیاز از اداره کل شیلات استان فارس گردآوری شد که اطلاعات 33 مزرعه پرورش ماهیان سردابی در سال‌های 1388 و 1389 را در برمی‌گیرد. برای محاسبه بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) و اندازه‌گیری اثرات عوامل مؤثر بر آن از شاخص مالم‌کوئیست استفاده شد. اثرات تغییرات کارایی، تغییرات تکنولوژی و دانش فنی، تغییرات کارایی خالص فنی و تغییرات مقیاس محاسبه و سهم هر یک در روند تغییرات بهره‌وری مشخص گردید. با توجه به شرایط محیطی از فرض نهاده‏گرا استفاده شد. نتایج نشان داد با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس 4/36 درصد واحدها، با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس 8/75 درصد و در مدل مرز چینش آزاد 7/69 درصد واحدها از نظر فنی کارا می‌باشند. همچنین نتایج نشان داد با فرض نهاده‌گرا، دامنه تغییرات شاخص TFP در میان مزارع نمونه از 09/2-38/0 واحد متغیر و با میانگین 12/1 واحد می‌باشد. وجود مزارع با بهره‌وری بالا گویای این واقعیت است که پتانسیل خوبی برای ارتقای بهره‌وری این مزارع وجود دارد. با توجه به یافته‌ها پیشنهاد می‌شود که میزان کاهش نهاده‌ها بدون تغییر در میزان تولید و همچنین نگرش استراتژیک به مسایل و ایجاد برخی تغییرات اساسی در روند تولید از جمله بیمه کردن مزارع سردابی می‌تواند به فرآیند بهبود کارایی بنگاه‌های ناکارا کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of Production and Efficiency Factors in Trout Farms in Province Fars, Iran

چکیده [English]

Abstract[1]
This study assesses Total Factor Productivity (TFP) and its component in fisheries sector, trout farms in Fars province, Iran. All data were collected from fisheries organization government, including a number of 33 farms between 2009 and 2010. Malmquist index was applied to calculate TFP and its effective factors. In addition, technical changes and technological changes including management and scale efficiency was employed. Considering theenvironmental factors, input-oriented assumption was used. The results represented that 36.4 percent of farms are technically efficient by using Constant Return to Scale (CRS), 75.8 percent of them by using Variable Return to Scale (VRS) and 69.7 percent by using Free Disposal Model (FDH). Furthermore, the range of variation of TFP index is between 0.38 and 2.09, averagely 1.12. The region has remarkable potential for productivity development due to the present outputs. According to the results, determined reduction in inputs without changing in production and having strategic attitude is suggested. Some drastic changes in the processes of production such as insuring the farms can be applied as well.
 * Corresponding Authors; Email: morteza.yaghoubi@pgs.usb.ac.ir

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Productivity
  • DEA
  • FDH
  • Malmquist Index
  • Fisheries