نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این بررسی با هدف سنجش پارامترهای کیفی آب رودخانه ارس برای توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری در حوزه جغرافیایی استان اردبیل واقع در منطقه شمال‌غربی کشور ایران، انجام شد. نمونه‌برداری‌ها در طی یک‌سال از خرداد 1387 تا اردیبهشت 1388 به‌صورت ماهانه و در قالب سه ایستگاه تحقیقاتی انجام شد. نتایج نشان داد که در بیش‌تر موارد (به‌جز نیتروژن کل) بین پارامترها در ماه‌های مختلف سال، اختلاف آماری معنی‌دار وجود داشت (05/0>P). هر چند برخی از عوامل فیزیکوشیمیایی آب از ایستگاه 1 به‌سمت ایستگاه 3 دارای روند فزاینده بوده است، اما در بین ایستگاه‌های مختلف، اختلاف معنی‌دار نبود (05/0<P). حداقل و حداکثر عوامل فیزیکوشیمیایی آب شامل دمای آب 27-3 درجه سانتی‌گراد؛ اکسیژن محلول 4/14-5/7 میلی‌گرم بر لیتر؛ pH 6/8-7/7؛ مجموع مواد محلول: 79/0-42/0 گرم بر لیتر؛ هدایت الکتریکی: 57/1-83/0 ms بر سانتی‌متر؛ سیلیس محلول: 25/12-17/7 میلی‌گرم بر لیتر؛ یون آمونیوم 174/0-018/0 میلی‌گرم بر لیتر؛ نیتریت: 081/0-004/0 میلی‌گرم بر لیتر؛ نیترات 076/2-492/0 میلی‌گرم بر لیتر؛ نیتروژن کل 92/12-12/9 میلی‌گرم بر لیتر؛ فسفات 102/0-042/0 میلی‌گرم بر لیتر؛ فسفر کل 536/0-205/0 میلی‌گرم بر لیتر و سختی کل 685-290 میلی‌گرم بر لیتر کربنات کلسیم اندازه‌گیری شد. در نتیجه استعدادهای توسعه پرورش ماهیان سردابی و گرمابی در محدوه استان اردبیل با استفاده از آب رودخانه ارس وجود دارد. اما به‌دلیل محدودیت دمای آب برای پرورش ماهیان گرم‌آبی لازم است در ذخیره‌سازی اولیه از بچه‌ماهیانی با وزن‌های بیش از 100 گرم استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of aquaculture in the Aras River Basin - Ardabil province area

چکیده [English]

Abstract[1]
This study was conducted to determine the potential for development of aquaculture activities of Aras River with measurements of water quality parameters in the region of Ardabil province in northwestern Iran. Sampling, over a year from June 2008 to April 2009 on a monthly basis and was carried out in three research stations. The results showed that in most cases (except for total nitrogen) between parameters in different months, the difference was statistically significant (P<0.05). Although some physical and chemical factors of water from station (St) 1 to St 3 with a rising trend, but at different stations, the difference was
not significant (P<0.05). Minimum and maximum physico-chemical factors including
water temperature 3 to 27 °C, DO: 7.5 to 14.4 mg.l-1; pH: 7.7 to 8.6, TDS: 0.42 to 0.79 g.l-1;
EC: 0.83 to 1.57 ms.cm-1; SiO2-2: 7.17 to 12.25 mg.l-1, NH4+: 0.018 to 0.174 mg.l-1;
NO2-: 0.004 to 0.081 mg.l-1; NO3-: 0.492 to 2.076 mg.l-1; TN: 9.12 to 12.92 mg.l-1;
PO4-3: 0.042 to 0.102 mg.l-1; TP: 0.205 to 0.536 mg.l-1and total hardness: 290 to 685 mg.l-1 calcium carbonate, respectively. Therefore, there are potentials of aquaculture development for warm water fish and cold water fish in the Ardabil province with Aras river water. But, because of limitation of water temperature should be used in initial storage of juveniles with higher weights than 100 grams.* Corresponding Authors; Email: smv_farabi@hotmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Aras River
  • Aquaculture
  • Water Quality
  • Ardabil province