نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
تغذیه ماهیان آکواریومی با استفاده از جیره‌های ارزان‌تر و حفظ کیفیت مطلوب ماهی، از هزینه‌های عمده عملیات پرورش به‌شمار می‌آید. به این منظور، تعداد 120 قطعه ماهی سیچلاید تگزاس با جیره‌های غذایی شامل 100 درصد بیومار (تیمار 1)، 30 درصد بیومار و 70 درصد غذای طیور (تیمار 2) و 50 درصد غذای بیومار و 50 درصد غذای طیور (تیمار 3)، 100 درصد غذای طیور (تیمار 4) در طول دوره آزمایش 35 روزه مورد تغذیه قرار گرفتند. طبق نتایج به‌دست آمده، بین تمامی پارامترهای رشد در تیمارهای مختلف اختلاف معنی‌دار وجود داشت (05/0P<). از نظر درصد بازماندگی، اختلاف معنی‌داری بین تیمارها مشاهده نگردید (05/0P>). در نتیجه پیشنهاد می‌گردد که با توجه به عملکرد رشد، درصد بازماندگی و شاخص قیمت تمام شده، می‌توان از تیمار 2 (ترکیب 30 درصد بیومار همراه با 70 درصد غذای طیور) به‌عنوان جایگزین تیمار 1 (100 درصد غذای بیومار)، به‌عنوان غذای ماهی سیچلاید تگزاس بهره برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of biomar and poultry diets on growth parameters and survival rate of Texas cichlid fish (Cyanoguttatus herichthys, Baird & Girard 1854)

چکیده [English]

Abstract[1]
Feeding cost with use of inexpensive diets and keep adequate quality is the major cost for ornamental fish culture operations. This study was carried out during 35 days to determine
optimum diet for this fishes fed on Biomar (B) and poultry (P) formulated diet. For this reason 120 Texas cichlid fishes were divided into 4 treatments with three replicates and fed on 100% Biomar diet (T1), 30% B + 70% P (T2), 50% B + 50% P (T3) and 100% P (T4) during research periods. The results showed that all treatments have significant differences in all of growth
parameters (P<0.05), but there is no significant differences in survival rate between different treatments (P>0.05). Finally, according to growth performance, survival rate and price index it is suggested that it (T2) can be replaced with (T1) for feeding of Texas cichlid.* Corresponding Authors; Email: maziar_2003@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Texas cichlid
  • growth
  • Survival
  • Cyanoguttatus herichthys