نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
ماهی آمور یا کپور علف‌خوار، Ctenopharyngodon idella یکی از گونه‌های مهم کپورماهیان چینی می‌باشد. در این پژوهش از غده هیپوفیز کپور معمولی و هورمون اواپریم برای القاء تخم‌ریزی در مولدین آمور استفاده شد.
40 عدد مولد در این پژوهش با میانگین وزن و طول کل به‌ترتیب دارای وزن 27/228±8090 گرم و 20±904 میلی‌متر انتخاب شد. آزمایش در قالب 2 تیمار (تیمار هیپوفیز و تیمار اواپریم)، 20 عدد مولد در هر تیمار (10 عدد مولد نر و 10 عدد مولد ماده) مورد بررسی قرار گرفت. در تیمار 1، از هورمون عصاره غده هیپوفیز به‌میزان 4 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای ماهیان مولد ماده و 2 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای ماهیان مولد نر استفاده شد؛ در تیمار 2، از هورمون سنتتیک اواپریم به‌میزان 5/0 میلی‌لیتر بر کیلوگرم و برای مولدین نر 25/0 میلی‌لیتر بر کیلوگرم استفاده شد. درجه حرارت آب در طول دوره تکثیر 1±5/22 درجه سانتی‌گراد بود. تزریق هیپوفیز و اواپریم در مولدین به‌صورت یک‌مرحله‌ای و به‌صورت عضلانی انجام گرفت. در تیمار هورمونی اواپریم، 100 درصد مولدین ماده آمور به تزریق پاسخ مثبت دادند، در حالی‌که در تزریق هیپوفیز موفقیت تخم‌ریزی 80 درصد بود که اختلاف معنی‌داری در گروه‌ها مشاهده نشد (05/0P>). دوره پنهان 14-13 ساعت در تیمارها متغیر بود. درصد لقاح در تیمار اواپریم 87/1±8/89 درصد که در مقایسه با هورمون هیپوفیز 25/3±64 درصد اختلاف معنی‌داری را نشان داد (05/0P<). درصد تفریخ، درصد بازماندگی لارو، تعداد تخم استحصالی در تیمار اواپریم به‌ترتیب 66/1±9/84 درصد، 82/2±2/81 درصد و 23306±520295 عدد و در تیمار هیپوفیز به‌ترتیب 87/3±3/66 درصد، 1/3±4/65 درصد و 17883±408250 عدد و هم‌آوری کاری در تیمار اواپریم و هیپوفیز به‌ترتیب 681±5/64069 و 555±6/50238 عدد بود که اختلاف معنی‌داری را نشان داد (05/0P<). با توجه به نتایج به‌دست آمده در ارتباط با شاخص‌های تکثیر، هورمون اواپریم کارایی بهتری نسبت به هیپوفیز برای القاء تخم‌ریزی نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the effect of hormone (GnRH) analogue with anti-Dopamine Domperidone (Ova-fact) through Linpe method with common carp pituitary extract on reproduction indices of grass carp (Ctenopharyngodon idella)

چکیده [English]

Abstract[1]
Grass carp, Ctenopharyngodon idella is one of the important species of Chinese carp. In the present research, pituitary gland of common carp (Cyprinus carpio) and Ovaprim hormone was used for inducing spawning in carp broodstock. 40 broodstocks were selected with the average weight and overall length of 8090±228.27 gr. and 904±20 ml, respectively. The experiment was carried out using 2 treatments (including, pituitary treatment and Ovaprim treatment) and
20 broodstocks in each control (10 male broodstocks and 10 female broodstocks). In treatment 1, 4 and 2 mg/kg of pituitary gland extract hormone were used for female and male broodstock fishes, respectively. In treatment 2, 0.5 ml/kg and 0.25 ml/kg of Ovaprim synthetic hormone were used for female and male broodstock fishes, respectively. Water temperature during the reproduction period was 22.5±1 °C. Injection of pituitary and Ovaprim in the broodstock was performed intramuscularly in one stage. In Ovaprim hormone treatment, 100 percent of carp female broodstocks reacted positively to the injection, whereas spawning success in pituitary injection was 80 percent and no significant different was seen in the groups (P>0.05). Latency period of 13-14 hours was variable in the treatments. Fertilization percentage in Ovaprim treatment was 89.8±1.87, showed a significant difference as compared with pituitary hormone which was 64±3.25 (P<0.05). Hatchability, survival rate of larvae, extraction of total eggs obtained in Ovaprim treatment were 84.9±1.66, 81.2±2.82, 520295±23306, the relevant percentages obtained in pituitary treatment were 66.3±3.87, 65.4±3.1, 408250±17883 and production rate 64069.5±681 and 50238.6±555, which showed a significant difference (P<0.05). According to the results obtained in connection with reproduction indices, Ovaprim hormone showed a better efficiency than pituitary for inducing spawning.
 * Corresponding Authors; Email: m_yooneszadeh@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Broodstock
  • Ctenopharyngodon idella
  • Reproduction
  • Pituitary gland
  • Ovaprim