نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این آزمایش به‌منظور بررسی اثرات لارو سوسک گوشت‌خوار (Tenebrio molitor)در جیره غذایی بر برخی فاکتورهای رشد و بقاء بچه‌ماهی شیپ (Acipenser nudiventris)در سال 1391 در کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در شهر تهران انجام شد. تعداد بچه‌ماهیان در نظر گرفته شده برای این طرح، 180 عدد با میانگین وزن
(06/0± 4/3) گرم و طول اولیه (095/0±2/6) سانتی­متر بودند که همگی از مؤسسه تحقیقات ماهیان خاویاری دکتر دادمان گیلان تهیه شدند. سپس بچه‌ماهیان به تعداد مساوی در 12 عدد آکواریوم شیشه‌ای به ابعاد (30×70×30) سانتی‌متر توزیع گردیدند. عملیات زیست‌سنجی ماهی‌ها هر 2 هفته یک‌بار صورت پذیرفت و در آن فاکتورهای وزن، طول، نرخ رشد ویژه، ضریب چاقی، ضریب تبدیل غذا، بازده پروتئین و نرخ بقاء مورد بررسی قرار گرفت. در پایان آزمایش، بررسی‌ها بیانگر نبود اختلافات معنی‌داری بین میانگین فاکتورهای درصد افزایش وزن، درصد افزایش طول، نرخ رشد ویژه، ضریب چاقی، ضریب تبدیل غذا، بازده پروتئین و نرخ بقاء درتیمارهای مختلف بود (05/0<P). نتایج نشان داد که استفاده از این کرم به‌میزان 6 درصد در جیره غذایی، منجر به بهبود شاخص‌های رشد بچه‌ماهیان شد، اگرچه اختلاف معنی‌داری بین تیمارها مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Tenebrio molitor larva as a supplementary diet on some growth performances and survival indices in Acipenser nudiventris juveniles

چکیده [English]

Abstract[1]
This experiment examined the effects of Tenebrio molitor larvae as a supplementary diet on some growth performance and survival of Acipenser nudiventris juveniles in 2012 in the ornamental fish hatchery of Tehran city. The number of juveniles considered for this project, 180 juveniles, with mean initial weight and length, respectively, 3.4±0.06 gr and 6.2±0.095 cm that all sturgeon research institute Doctor Dadman Guilan were obtained from the experimental plots. 12 pcs glass aquarium dimensions (30×70×30) cm comprised the wells were filled. Operation of fish bioassays carried out every two weeks and the weight factor, length, specific growth rates, feed efficiency, protein efficiency ratio, feed conversation ratio and survival rate were studied. The test results showed no significant differences between the mean percent weight factor, percent elongation, specific growth rates, feed efficiency, protein efficiency ratio, feed conversation ratio (P>0.05). Results indicated that use this larvae to 6% in the supplementary diet improve fish growth requirement, although no significant differences were observed between treatments.* Corresponding Authors; Email: leilacheraghalizadeh@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tenebrio molitor
  • growth performance
  • Survival
  • Acipenser nudiventris juvenile