نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
آلودگی ماهی و فرآورده‌های دریایی به فلزات سنگین به‌علت خطرات بالقوه‌ای را که برای مصرف‌کنندگان ماهیان آلوده به همراه دارد، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. موجودات دریایی قادرند آرسنیک را در محدوده بین
100-1 میلی‌گرم در کیلوگرم از محیط دریافت و در بدن‌شان تجمع نمایند، بنابراین مواد غذایی دریایی منبع مهم آرسنیک محسوب می‌شوند. در این پژوهش، میزان آرسنیک در 60 نمونه کنسرو ماهی تن اندازه‌گیری شد. میزان غلظت آرسنیک در نمونه­های ماهی تن کنسرو شده در محدوده مابین 02/0-147/0 میکروگرم در گرم با میانگین 072/0 میکروگرم در گرم بود. نتایج این مطالعه نشان داد که غلظت آرسنیک نمونه‌های ماهی تن زیر حد تعیین شده در استاندارد اتحادیه اروپا بوده است. البته باید ارزیابی مخاطرات در ارتباط با این فلز از طریق مواد غذایی مورد توجه قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of arsenic concentration in canned tuna fish distributed in Isfahan and Shahrekord cities

چکیده [English]

Abstract[1]
Heavy metal contaminants in fish are of particular interest because of the potential risk to humans who consume them. Marine organisms are known to accumulate arsenic in the range of 1-100 mg/kg from their environmental and food sources, therefore sea foods are important source for arsenic. In this study, the level of arsenic in 60 samples of canned tuna fish was determined. The contents of investigated arsenic in canned fish samples was found to be in the range of 0.02 to 0.147 µg/g with an average value of 0.072 µg/g. The results of this study indicated that tuna fish samples arsenic concentration were below the permissible of the European Communities levels for arsenic. However, risk assessments needs considerable attention and more preventive policy toward this pollutant.* Corresponding Authors; Email: ebrahimrahimi55@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Arsenic
  • Canned tuna fish
  • Iran