نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
ماهی شوریده دهان سیاه (Atrobucca nibe) به‌عنوان یک ذخیره جدید و ارزشمند در آب‌های مزوپلاژیک دریای عمان تلقی می‌گردد. در این پژوهش، ترکیبات عناصر معدنی کمیاب (شامل آهن، مس، روی و منگنز) و فراوان (شامل کلسیم، منیزیم، پتاسیم و سدیم) توسط روش هضم ماکرویو و دستگاه جذب اتمی و همچنین سطوح اسیدهای آمینه (با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا) در بخش خوراکی عضله ماهی محاسبه شدند. در میان عناصر فراوان، بیش‌ترین و کم‌ترین غلظت نسبت به سایر عناصر به‌ترتیب مربوط به پتاسیم (314/0±67/168 قسمت در میلیون) و کلسیم (028/0±82/11 قسمت در میلیون) مشاهده شد (05/0P˂). ترتیب غلظت عناصر کمیاب به‌صورت آهن> روی> مس> منگنز بر حسب میلی‌گرم در کیلوگرم وزن خشک در ماهیچه ماهی ثبت شد. مجموع اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری به‌ترتیب 230/0±96/8 و 218/0±71/9 گرم در 100 گرم وزن تر محاسبه شد. در بین اسیدهای آمینه شناسایی شده، بیش‌ترین میزان را گلوتامیک اسید (269/0±73/3 گرم در 100 گرم وزن تر) به خود اختصاص داد (05/0P˂). تجزیه و تحلیل‌ها نشان داد که گوشت این ماهی می‌تواند یک منبع ارزشمند از آهن، روی و اسیدهای آمینه ضروری باشد. همچنین میزان غلظت فلزات سنگین نیز در عضلات کم‌تر از سطوح قابل‌قبول استانداردهای جهانی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of mineral and amino acids contents of black mouth croaker (Atrobucca nibe) fillet in the Oman Sea

چکیده [English]

Abstract[1]
Black mouth croaker (Atrobucca nibe) is considered as a new and valuable fish resource in the mesoplagic layers of the Oman Sea. In this study, microelements (i.e. iron, copper, zinc and manganese) and macroelements (i.e. calcium, magnesium, potassium and sodium) by using microwave digestion and atomic absorption device and also amino acids profile (using high performance liquid chromatography) in edible portion of the fish were determined. Among the macroelements, the maximum and minimum concentrations were recorded for potassium (168.67±0.314 ppm) and calcium (11.82±0.028 ppm), respectively. Microelements, which regard to their amount in the muscle, can be ordered in the following fashion: Fe>Zn>Cu>Mn mg/kg dry weight. Total essential and non-essential amino acids were calculated 8.96±0.230 and 9.71±0.218 g/100g wet weight, respectively. The glutamic acid showed the highest amount of amino acids measured in this study rather than other detected amino acids (3.73±0.269 g/100g wet weight) (P<0.05). Analyzes showed that the fish meat could be a valuable source of iron, zinc and essential amino acids. The heavy metal concentrations in the fish muscle were lower than accepted levels of international standards.* Corresponding Authors; Email: ebhoseini@srbiau.ac.ir

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mineral elements
  • Amino acids profile
  • Black mouth croaker
  • Heavy metals
  • Oman Sea