نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
فیلم پروتئینی زیست تخریب‌پذیر از طریق همراهی اسانس دارچین در غلظت‌های 4/0، 8/0 و 5/1 درصد حجمی/ حجمی با کنسانتره پروتئین آب پنیر ساخته شد. سپس فعالیت ضدمیکروبی آن در برابر 6 باکتری و یک قارچ شامل Lactobacillus lactis (PTCC 1366)،Streptococcus agalactiae (PTCC 1768)،Pseudomonas putida (PTCC 1694)، Esherichia coli (PTCC 3315)، Listeria monocytogenes (PTCC 1163)، Bacillus subtilis (ATCC 465) و قارچ Candida albicans مورد بررسی قرار گرفت. فیلم‌های شامل اسانس دارچین فعالیت ضدباکتریایی معنی‌داری را در برابر باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی و نیز اثرات بازداری معنی‌داری را در مقابل قارچ مورد بررسی نشان دادند. در روکش‌ها و محلول تشکیل‌دهنده فیلم ناحیه بازداری با افزایش غلظت اسانس دارچین در ماتریکس پلیمر افزایش پیدا کرد (05/0P<). به‌طورکلی ناحیه بازداری محلول تشکیل‌دهنده فیلم بالاتر از روکش‌ها بود. براساس نتایج، پوشش کنسانتره پروتئین آب پنیر شامل 5/1 درصد اسانس دارچین برای ارزیابی میکروبی گوشت فیل‌ماهی در شرایط سرد نگهداری (4 درجه سانتی‌گراد) استفاده شد که توانست از رشد باکتری‌های کل و باکتری‌های سرماگرا فیله جلوگیری نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Antimicrobial activity of whey protein based edible film enriched with cinnamon oil on the Huso huso fillet under refrigerator storage condition

چکیده [English]

Abstract[1]
Biodegradable protein-based film was developed by incorporating cinnamon essential oil (CEO) into whey protein concentration (WPC) at level of 0.4%, 0.8% and 1.5% v/v. Then, its antimicrobial activity tested against 6 bacteria and 1 fungus include Pseudomonas putida (PTCC 1694), Esherichia coli (PTCC 3315), Listeria monocytogenes (PTCC 1163), Bacillus subtilis (ATCC 465), Streptococcus agalactiae (PTCC 1768), Lactobacillus lactis (PTCC 1366) and the fungus Candida albicans films containing CEO showed significant antibacterial activity both gram-positive and gram-negative strains and exhibited significant inhibitory effect on the studied fungi. The inhibitory zone in film solutions and film disks were increased with concentration of cinnamon oil in the polymer matrix (P<0.05). In general, inhibition zones film solutions were higher than those on the disk. Based on results, whey protein edible coating contain 1.5% cinnamon essential oil was used for microbial assay Huso huso during cold storage (4 °C) which could inhibit of total bacteria growth and psychrophilic counts of fillet.
 * Corresponding Authors; Email: bahramsomi@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Whey protein concentration
  • Cinnamon
  • Antimicrobial Activity
  • Huso huso