نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این بررسی، زی‌توده و فراوانی طولی ذخایر گربه‌ماهی بزرگ (Arius thalassinus) در پاییز و تابستان در آب‌های دریای عمان محدوده استان سیستان و بلوچستان به روش مساحت جاروب شده بررسی گردید. محدوده اجرای پروژه از منطقه میدانی با طول جغرافیایی 58 درجه و 55 دقیقه شرقی تا منطقه خلیج گواتر با طول جغرافیایی  61 درجه و 30 دقیقه شرقی بود. این محدوده از میدانی تا سمت خلیج گواتر به 5 منطقه تقسیم گردید. فاصله هر منطقه 30 دقیقه طول جغرافیایی (فقط شرقی، 35 دقیقه) بود. هر منطقه به 4 لایه عمقی 20-10، 30-20، 50-30 و 100-50 متری (123A و 4A) بود. در هر گشت تحقیقاتی، 65 ایستگاه تعیین و با تور ترال کف به‌مدت
1 ساعت در هر ایستگاه با شناور تحقیقاتی فردوس 1 تورکشی صورت گرفت. نمونه‌های گربه‌ماهی توزین و بیومتری شده و توده زنده این گونه به تفکیک عمق و منطقه تخمین زده شد. نتایج نشان داد که مجموع توده زنده گربه‌ماهی بزرگ در فصل تابستان 2/792 تن برآورد گردید. به‌طوری‌که در لایه‌های 20-10، 30-20، 50-30 و 100-50 متر، میزان بیوماس به‌ترتیب 3/421، 7/261، 3/109 و در لایه 100-50 متری صید نشده بود. همچنین در پاییز، 2/1495 تن بود که در لایه‌های 20-10، 30-20، 50-30 و 100-50 متر، میزان بیوماس به‌ترتیب 3/574، 8/158، 6/241 و 5/520 تن بود. بررسی مقادیر صید در واحد مساحت نشان داد که وضعیت صیادی این گونه بسته به فصل گرم یا سرد از استراتژی خاصی پیروی می‌کند، بنابراین توصیه می‌گردد از ابزار مناسب صید استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The investigation of population distribution and biomass of Arius thalassinus in summer and fall seasons by swept area method in the Oman Sea (Systan and Balochestan coasts)

چکیده [English]

Abstract[1]
In order to study biomass and length frequency of Arius thalassinus, research cruises were carried out in the Oman Sea, Systan and Balochestan waters, in autumn and summer seasons by swept area method. The studied area was from Meidani (58˚ 55 E) to Gwatre Bay (61˚30 E). It was divided in to 5 sub regions (A, B, C, D and E) each covering 30 width (except E, 35), each region was divided in to 4 depth stratums: 10-20, 20-30, 30-50 and 50-100 m (A1, A2, A3 and A4). In each cruises, sampling was carried out for 65 stations using a bottom trawler by R/V Ferdows 1 for 1 hour. In this study after the samples the species A. thalassinus was measured and weighted The total biomass of A. thalassinus, in the summer was estimated 792.2 tons and for each layer of 10-20 m, 20-30 m, 30-50 m indicating 421.3, 261.7, 109.3, respectively, while there was no catch for 50-100 m layer. Also total biomass was evaluated 1495.2 tons in autumn, that in 10-20 m, 20-30 m, 30-50 m and 50-100 m were 574.3, 158.8, 241.6 and 520.5 tons, respectively. In this study, CPUA changes indicated that catch situation depends on warm or cold season. It means, catch amount follows a specific strategy. So, it’s recommended to use a suitable fishing gear.* Corresponding Authors; Email: khanihm@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Distribution
  • biomass
  • Arius thalassinus
  • Oman Sea
  • Swept area method