نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
هدف از این مطالعه بررسی تنوع، تراکم و فراوانی فون ماکروبنتوزهای رودخانه تجن در محدوده کارخانه چوب و کاغذ مازندران، ساری بود. نمونه‌برداری از ماکروبنتوزها به‌صورت ماهانه از مرداد 1390 تا تیر 1391 در 6 ایستگاه، توسط نمونه‌بردار سوربر انجام شد. در این مطالعه، 16 خانواده متعلق به 7 راسته و 3 رده از ماکروبنتوزها مورد شناسایی و شمارش قرار گرفت. بیش‌ترین درصد فراوانی در تمامی ایستگاه‌ها متعلق به خانواده‌های Baetidae و Hydropsychidae بوده و کم‌ترین فراوانی متعلق به خانواده‌های Limonidae، Cordulegasteridae، Polycentropodidae، Platycenmidae، Chloroperlidae می‌باشد. بالاترین میزان شاخص هیلسنهوف در ایستگاه 6 در فصل بهار (پایین‌دست) و کم‌ترین میزان آلودگی در ایستگاه 4 (انشعاب فرعی رودخانه سالار دره به رودخانه تجن) در فصل زمستان بود. با توجه به نتایج، میزان میانگین تنوع و تراکم در فصول گرم سال افزایش و در فصول سرد سال کاهش یافت. همچنین از نظر بعد مکانی، بیش‌ترین تنوع و تراکم متعلق به ایستگاه 1 (در بالادست رودخانه) و کم‌ترین تنوع و تراکم کفزیان در ایستگاه 3 (بعد از ورود پساب کارخانه چوب و کاغذ مازندران) دیده می‌شود که بیانگر تأثیر پساب کارخانه چوب و کاغذ بر روی جوامع کفزیان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Macrobenthic fauna assessment around of Mazandaran Wood and Paper industrial of Tajan River in Sari's area

چکیده [English]

Abstract[1]
The purpose of this study is the assessment of macrobenthic fauna including diversity, density and abundance in Tajan River, around of Mazandaran Wood and Paper industrial of Tajan River in Sari's area. Sampling of macrobenthic was performed monthly in 2011-2012 in the six stations by Surber. At this study, 16 families belonging to 7 orders and 3 class’s macrobenthic were identified and counted. The Results showed that, overall, the most abundance in the all stations belonging to the family of Batidae and Hydropsychidae and least abundance in the all stations belonging to the families Limoniidae, Cordulegasteridae, Polycentropidae, Platycenmidae and Chroloperlidae. Based on results of Hilsenhoff Biotic Index (HBI), the average of the highest rates for HBI was in the station 6 (last station) in the spring and the lowest pollution was in station 4 (arrival sideway branch of Salardareh River) in winter. According to the results, the average of diversity and density increased in summer and decreased in cold seasons. Also in terms of the spatial dimension, the highest diversity and density of which belonged to station 1 that located in the upstream, and the lowest diversity and density of macrobenthic belonged to station 3 (located after entry pollution of Mazandaran Wood and Paper industrial), that it shows effect of Wood and Paper industrial wastewater on macrobenthic fauna.* Corresponding Authors; Email: fgilani_171@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tajan River
  • Mazandaran wood and paper industrial
  • Macrobenthic fauna