نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این پژوهش اثر عصاره الکلی بره موم زنبورعسل بر برخی پاسخ‌های ایمنی ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio مورد برسی قرار گرفت. برای این منظور، 300 فینگرلینگ ماهی کپور (با وزن اولیه 10±50 گرم) به 4 گروه تقسیم شده و با جیره غذایی شاهد و سه غلظت 1/0، 25/0 و 5/0 درصد عصاره الکلی بره موم (در 3 تکرار) با خوراک مخلوط شده و ماهی‌ها به‌مدت 60 روز با این خوراک تغذیه گردیدند. نمونه‌های خون در روزهای 0، 20، 40 و 60 روز تهیه و فعالیت لیزوزیم سرم و قدرت باکتری‌کشی سرم، پروتئین تام، سطح آلبومین و گلوبولین سرم اندازه‌گیری گردیدند. در انتهای دوره، تست رویارویی باکتریایی با باکتری Aeromonas hydrophila انجام شد و میزان تلفات به‌مدت 10 روز ثبت گردید. نتایج پژوهش نشان داد که جیره 5/0 درصد عصاره الکلی بره موم باعث افزایش معنی‌دار در لایزوزیم سرم، پروتئین کل و گلوبولین می‌گردد (05/0P<). تلفات بعد از تست رویارویی باکتریایی با باکتری آئروموناس هیدروفیلا نیز در تیمار 5/0 درصد عصاره الکلی بره موم کاهش معنی‌داری نسبت به تیمار شاهد نشان داد ولی در تیمار 25/0 و 1/0 درصد تلفات معنی‌داری مشاهده نگردید (05/0P>). با توجه به نتایج به‌دست آمده می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مناسب‌ترین غلظت عصاره الکلی بره موم در جیره برای تحریک ایمنی و افزایش مقاومت در برابر تست رویارویی باکتریایی در ماهی کپور معمولی، غلظت 5/0 درصد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of dietary ethanolic Extract of Propolis, a honeybee product, on immune parameters of common carp (Cyprinus carpio)

چکیده [English]

Abstract[1]
In this study, the effects of bee Propolis extract on humoral immune response of common carp Cyprinus carpio were investigated. For this purpose, the 300 common carp fingerlings (intial weight 50±10 g) were divided into four groups and fed with a control diet and a diet containing. 0.1%, 0.25%, 0.5% ethanol extract of Propolis for 60 days. The blood samples were provided on days 0, 20, 40 and 60 and Lysozyme activity, bactericidal activity, total protein, albumin and globulin were measured. At the end of the trial fingerlings were exposed to the bacterial pathogen, Aeromonas hydrophila and mortality was recorded for 10 days. The results indicate that the diet 0.5% ethanol extract of Propolis increased significantly lysozyme activity in total protein, globulin (P<0.05). Bacterium Aeromonas hydrophila mortality after bacterial encounter test also treated 0.5% Propolis extract showed a significant decreasing compared to control while mortality in 0.25% and 0.1% was not significant (P>0.05). The results of this experiment suggest that suitable concentrations of Propolis extract in the diet to stimulate humoral immunity and increased resistance to testing encounter bacterial is concentration of 0.5%.* Corresponding Authors; Email: valypour_s5742@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cyprinus carpio
  • Propolis
  • immune response
  • challenge