نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
به‌منظور تعیین پارامترهای خون‏شناسی ماهی سوف حاجی‌طرخان (Perca fluviatilis) در فصل صید 1388، 125 قطعه ماهی سوف حاجی‌طرخان از تالاب انزلی توسط تور پره به‌صورت تصادفی صید و به‌صورت زنده به آزمایشگاه پژوهشکده آبزی‌‏پروری آب‏های داخلی کشور منتقل شدند. پس از بیومتری ماهیان، از آن‏ها خون‏گیری به‌عمل آمد. خون مورد نظر توسط سرنگ از ساقه دمی گرفته شده، سپس به ویال‏هایی شامل هپارین (ماده ضدانعقاد خون) ریخته و به‌آرامی تکان داده شد. سپس پارامترهای خون‏شناسی با روش‏های استاندارد آزمایشگاهی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج پارامترهای هماتولوژیکال نشان داد که گلبول قرمز (4770000 عدد در میلی‏مترمکعب) بیش‌ترین و مونوسیت (47/1 درصد) کم‌ترین مقدار از فاکتورهای خونی را داشتند. مقایسه پارامترهای هماتولوژیکال مولدین نر و ماده نشان داد که ماهیان مولد نر و ماده از نظر میانگین متوسط هموگلوبین گلبولی (MCH)اختلاف معنی‌دار آماری داشتند (05/0P<)، ولی از نظر میانگین‌هایW.B.C Count ،R.B.C Count ،Hb،H.C.T،M.C.V،MCHC، Mon،Lym،Neu اختلاف معنی‌دار آماری نداشتند (05/0p>). نتایج نشان داد که در بین گروه‌های سنی از نظر میانگین فاکتورهای خونی بالا اختلاف معنی‌دار آماری وجود ندارد (05/0p>).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Some hematological parameters of Perch (Perca fluviatilis L. 1785) in the Anzali Wetland

چکیده [English]

Abstract[1]
To quantify the hematological parameters of River Zander (Perca fluviatilis) in fishing season of 2009-2010, 125 specimens were randomly caught using beach seine from the Anzali Wetland and transferred lively to aquaculture research center of inland waters. Blood samples were collected from the fish after biometry had been done. Blood was taken using a syringe from peduncle vein and poured into vials containing heparin (anti-clotting of blood) and was gently shaken. Hematological parameters in blood samples were measured following laboratory standards methods. The results showed that most blood factor related to R.B.C count (4770000 mm3) and lowest in Mon (1.47%). Hematological compare of male and female breeder showed that male and female breeders had meaningful difference in MCH (P<0.05) but did not have meaningful difference in R.B.C Count, W.B.C Count, H.C.T, Hb, M.C.V, MCHC, Lym, Neu and Mon (P>0.05). The results showed that among age groups, did not have meaningful difference in R.B.C Count, W.B.C Count, H.C.T, Hb, M.C.V, M.C.H, MCHC, Lym, Neu and Mon (P>0.05).* Corresponding Authors; Email: hayatbakhsh_mohammadreza@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Anzali wetland
  • River Zander
  • Perca fluviatilis
  • Hematological parameters