نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این تحقیق، برخی خصوصیات زیستی میگوی (Macrobrachium nipponense)، در سه تالاب آلماگل، آجی‌گل و آلماگل در سال 89-1388 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه­برداری ماهانه و با استفاده از تله تاشو صورت گرفت. در این بررسی، بیشترین تعداد میگوی نر و ماده صید شده به­ترتیب 2310 عدد و 1779 عدد مربوط به تالاب آلماگل، کمترین تعداد میگوی نر و ماده 594 عدد و 665 عدد در تالاب آجی­گل صید شد. نتایج نشان داد که میگوهای ماده کوچک­تر از میگوهای نر می­باشند. مقایسه میانگین طولی میگوهای نر ماده به­ترتیب بین تالاب آجی­گل با دو تالاب دیگر و تالاب آلاگل با دو تالاب دیگر اختلاف معنی­دار داشت (05/0P<). مقدار ضریب همبستگی در رابطه طول- وزن برای جنس نر 97/0 R=و برای جنس ماده از تا 96/0 R=متغیر بود. الگوی رشد در جنس نر آلومتریک مثبت و در جنس ماده آلومتریک منفی بود. بیشترین مقدار CPUE، 67/34 گرم در هر تله در فصل بهار در تالاب آلاگل و کمترین مقدار CPUE، 56/0 گرم در هر تله در تالاب آجی­گل مربوط به زمستان بود. بهرحال، تهاجم این گونه غیربومی در تالاب­های استان گلستان می­تواند روی اکولوژی و زنجیره غذایی آن تاثیر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compare length and weight of Macrobrachium nipponense in Alagol, Almagol and Ajigol lagoons, Golestan Province

چکیده [English]

Abstract
In this study, some biometric characteristics were studied in three lagoons, Almagol, Ajigole and Alagol in 2009-2010. Sampling take place monthly using collapsible traps (Funnel Trap). In this study the max 2310 male and 1779 female specimens and the lowest 594 male and 665 female specimens were in the Ajigol. In the three lagoons, females were smaller than males. Comparing the average mean length males and females showed significant difference among the Ajigol with the other lagoons and the Alagol with the other lagoons, respectively (P<0.05). In length-weight relationship, correlation coefficient was recorded as r=0.97 and r=0.96 for male and female, respectively. The growth pattern was minus algometric. Maximum CPUE value was 34.67 g/trap in spring, in the Alagol and minimum CPUE, 0.56 g/trap in winter for the Ajigol. However, invasive Macrobrachium nipponense shrimp into Golestan lagoons effect on their ecology and food web.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Macrobrachium nipponense shrimp
  • Golestan province
  • Almagol
  • Ajigole and Alagol Lagoons