نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
هدف از تحقیق حاضر، تعیین غلظت فلزات سنگین سرب، جیوه و کادمیوم در عضله خوراکی و پوسته میگوی سفید هندی پرورشی (Fenneropenaeus indicus) انجام شد. نخست، 6 کیلوگرم نمونه (90 نمونه میگو)
میگوی پرورشی از استان هرمزگان تهیه شد. تعیین غلظت فلزات سنگین به روش جذب اتمی به کمک دستگاه Perkin Elmer 4100 صورت پذیرفت. میانگین داده­ها به کمک آنالیز واریانس یک­طرفه با یکدیگر مقایسه شدند. میانگین میزان جیوه در عضله و پوسته به­ترتیب 002/0±017/0 و 001/0±025/0 میلی­گرم بر کیلوگرم بود. میانگین میزان سرب در عضله و پوسته به­ترتیب 003/0±072/0 و 006/0±107/0 میلی­گرم بر کیلوگرم بود. همچنین میانگین میزان کادمیوم در عضله و پوسته به­ترتیب 002/0±045/0 و 009/0±056/0 میلی­گرم بر کیلوگرم بود. میزان فلزات سنگین در عضله میگوی سفید هندی پرورشی پایین‌تر از پوسته بود. سطوح بالای میزان فلزات سنگین در عضله و پوسته میگوی سفید هندی پرورشی به­ترتیب سرب<کادمیوم<جیوه بود. میزان کادمیوم در عضله میگوی سفید هندی در مقایسه با آستانه استاندارد سازمان بهداشت جهانی بالاتر بود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of mercury, lead and cadmium in muscle and shell in cultured Fenneropenaeus indicus

چکیده [English]

Abstract
The purpose of the present study is to determine the levels of heavy metals cadmium, lead and mercury in muscle and shell in cultured shrimp, Fenneropenaeus indicus. At first, 6 kg shrimpsamples (90 pieces) were prepared from Hormozgan province. Elements were assayed by using Perkin Elmer 4100 atomic absorption using one-way ANOVA. The results showed, average mercury levels in muscle and skin, respectively, 0.017±0.002 and 0.025±0.001 mgKg-1. Average lead levels in muscle and skin, respectively, 0.072±0.003 and 0.107±0.006 mgKg-1. Average cadmium levels in muscle and skin as well as the 0.045±0.002 and 0.056±0.009 mgKg-1. Heavy metals in cultured shrimp muscle was lower than shell. High levels of heavy metals in muscle and skin were Pb<Cd <Hg. Cd levels in muscle were higher than the World Health Organization and FDA standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Heavy metals
  • Toxic
  • bio-accumulation
  • Fenneropenaeus indicus
  • Hormozgan province