نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
یکی از راهکارهای اجرایی جهت کاهش ورود عناصر مضر ناشی از پساب مزارع پرورشی به دریا استفاده از شاخص­های زیستی همچون کاشت گونه­های جلبک در کانال خروجی مزارع پرورش می­باشد. در این تحقیق، کاهو دریایی U. lactuca در محل خروجی استخرهای پرورش میگوی منطقه دلوار در استان بوشهر کشت و مورد پایش قرار گرفت. به­منظور بررسی تغییرات، از آب ورودی استخر، پساب خروجی و نمونه­های جلبک در ابتدا و انتهای دوره، نمونه­برداری و مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج آزمایشات اندازه­گیری سدیم، پتاسیم، سختی کل، سختی کلسیم، هدایت‌الکتریکی، نیترات، فسفات و شوری بر روی آب ورودی، پساب خروجی و نمونه­های جلبک در محیط طبیعی و کشت شده در خروجی استخرهای پرورش میگو نشان داد که گونه مورد مطالعه پاسخ مناسبی به استقرار در محیط جدید داده و با توجه به افزایش میزان سدیم، پتاسیم و نیترات در نمونه­های کشت شده در خروجی استخرهای پرورش میگو نسبت به نمونه­های بررسی شده در رویشگاه طبیعی و نیز حفظ میزان جذب سایر مواد و عناصر به­نظر می­رسد که جذب عناصر مذکور از پساب خروجی استخر می­تواند باعث کاهش محتوی پساب از این عناصر شود. نتایج آنالیز آماری ویژگی­های نمونه­های جلبک کاشته شده در خروجی استخرها نشان داد که تفاوت معنی­داری در مقایسه با رویشگاه طبیعی آن وجود ندارد. با توجه به اینکه گونه­های گیاهی پس از جدا شدن از رویشگاه طبیعی و کاشت در رویشگاه جدید معمولاً دچار استرس شده و با کاهش رشد مواجه می­شوند و دوره طولانی­تری نیاز دارند تا با محیط جدید سازگار شده و به رشد طبیعی ادامه دهند، می­توان نتیجه گرفت که این گونه در دوره­های زمانی طولانی­تر می­تواند رشد بیشتری داشته باشد. هر چند همین میزان جذب این امکان را میسر می­سازد که بتوان از این گونه برای جذب عناصر موجود در پساب استخرهای پرورش میگو استفاده کرد تا پساب استخرها با میزان آلودگی کمتری وارد دریا شود که می­تواند منجر به کاهش آلودگی خلیج فارس شود.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The feasibility of the use of Ulva lactuca to refine the sewage of shrimp ponds

چکیده [English]

Abstract
One practical way to reduce the entry of harmful elements from the sewage that runs from breeding farms into the sea is to cultivate biological indicators like species of algae in the sewage channel of the farms.  In this survey sea lettuce, U.lactuca was planted at the sewage of shrimp ponds in Delaware region in Bushehr province and it was monitored.  To study the changes, samples of water from the entry water of the pond, the sewage, and the algae were collected at the beginning and end of the period, and the samples were tested.  Results of measurement of sodium, potassium, total hardness, calcium hardness, electrical conductivity, nitrate, phosphate, and salinity in the entry water, the sewage, and algae, in natural and cultured samples showed that the species studied responded appropriately to the new environment, and due to the increase in sodium, potassium and nitrate in the samples grown in shrimp ponds sewage,  compared with the natural habitat of the studied samples, and  also preserving  the absorption of other materials and elements, it appears that the uptake of sewage from the ponds can reduce the content of the element. Statistical analysis of the characteristics of algae grown in the sewage of the ponds showed no significant difference compared with the natural habitat.  Since separating these species from their natural habitat and planting in new habitats can cause stress in these species and consequently decline their growth, and they need a longer period to adapt to the new environment and continue to grow normally, it can be concluded that these species can grow more in longer periods.  However, this amount of absorption makes it possible so that it can be used to absorb the nutrients found in the sewage of shrimp ponds, and the sewage of shrimp ponds enters the sea with less contamination, and leads to reduce the contamination of the Persian Gulf.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Shrimp ponds
  • Refine
  • sewage
  • Sea lettuce