نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این مطالعه تأثیر سطوح مختلف روغن ماهی و روغن سویا در جیره غذایی بر شاخص­های رشد و آنالیز لاشه ماهی قزل‏آلای رنگین‏کمان به­ مدت 8 هفته ارزیابی شد. ماهیان انگشت قد قزل‏آلای رنگین‏کمان با میانگین وزن 10 گرم با 3 جیره غذایی متفاوت که پروتئین 40 درصد در هر کدام از جیره‏ها تغذیه شدند. جیره غذایی در تمامی تیمارها با 55 درصد آرد ماهی، 10 درصد آرد گندم، 20 درصد آرد سویا و 5 درصد مکمل­های افزودنی به­صورت ثابت بوده، در حالی­که روغن ماهی و روغن سویا در سه جیره متفاوت می‏باشد؛ بدین‌صورت که در تیمار اول (تیمار شاهد)، 10 درصد روغن ماهی به جیره اضافه گردید و در تیمار دوم، 10 درصد روغن سویا و تیمار سوم، 5 درصد روغن ماهی و 5 درصد روغن سویا اضافه و مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 540 قطعه بچه­ماهی قزل‏آلا در 3 تیمار و هر تیمار شامل 3 تکرار بود و به­صورت تصادفی (60 قطعه بچه ماهی در هر حوضچه) توزیع شدند. پس از 8 هفته غذادهی نتایج نشان داد که تغییر در میزان روغن ماهی و روغن سویا در جیره های غذایی بر متغیرهای پاسخ رطوبت و چربی اثرگذار است (05/0P<) و بر متغیرهای دیگر یعنی خاکستر و پروتئین خام اثر معنی­داری ندارد (05/0P>). همچنین تغییر در میزان روغن ماهی و روغن سویا در جیره­های غذایی بر اکثر فاکتورهای رشد مورد مطالعه شامل GR و BWI اثرگذار است (05/0P<) و در مورد FCR، SGR و CF اثرگذار نبوده است (05/0P>)
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of different quantity of fish oil and soybean oil on growth, feeding and body composition of fingerling (Oncorhynchus mykiss)

چکیده [English]

Abstract
In this study, a 8-weeks feeding trial was conducted to evaluate the effects of diets with different level of fish oil and soy oil on O.mykiss growth performance and body composition analysis. Fingerling O.mykiss with the average initial weight of (10g) were fed with3 different diets which contained 40% fixed amount of protein diets. For all groups fixed amount of %55 fish flour 10% wheat flour 20% soy flour and 5% additives while the amount of fish oil and say oil were different in diets for first group (control group) 10% fish oil second group 10% say oil and for third group 5% fish oil and 5% soy oil were added to their diets and they were investigated. 540 fingerling O.mykiss randomly assigned to 3 groups and each group contained triplicates (60 O.mykiss in each pool). After a 8 week feeding trial result showed that change in the amount of fish oil and soy oil in diets have effects on moisture an fat (P<0.05) and it have no significant effect on ash and crude protein (P>0.05) also the changes in the amount of fish oil and soy oil have effects on the most of growth factors like GR, BWI, but they have no effect on CF, FCR & SGR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Oncorhynchus mykiss
  • Soybean oil
  • fish oil
  • feeding
  • growth performance
  • proximate composition