نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
امروزه فرسایش خاک در تمام جهان به­عنوان خطری برای رفاه بشر و حیات او شناخته شده است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر احداث سد مخزنی لار بر روی تغییرات هیدرولیکی و بار رسوب معلق آن بر آبزیان رودخانة هراز است. برای انجام این تحقیق، از داده­های دبی آب و دبی رسوب ایستگاه لار- پلور در پائین­دست این سد در سال­های قبل از احداث سد (1347 تا 1359) و بعد از احداث آن (1360 تا 1380) استفاده گردید. نتایج نشان داد، دبی آب و رسوب معلق در سال­های قبل از احداث سد، دبی آب و مواد رسوبی پایین بوده ولی بعد از احداث سد، ارتباط خوبی بین دبی و مواد رسوبی مشاهده گردید. بهرحال، با افزایش رهاسازی رسوب، به مرور زمان بار رسوب‌گذاری افزابش یافته و با خروج رسوبات و تکرار خروجی گل­و­لای روی تغذیه ماهیان کفزی­خوار در مناطق پایین­دست رودخانه تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study on the effects of Lar Dam construction in hydraulic fluctuation and suspended sediment load on aquatic fauna of Haraz River

چکیده [English]

Abstract
Nowadays, the soil erosion has been known as disaster for human life and richness. The aim of this study, to understand the effects of Lar Dam construction in hydraulic fluctuation and suspended sediment load on aquatic fauna of Haraz River. Therefore, the data sets of water discharges and suspended sediment of Lar-Polor station that located in downstream of dams before dam constructed (1968 until 1980) and after dam constructed (1981 until 2001) were used. The results showed that before construction of dams, water discharges and suspended sediment discharges have low coefficient of relations but in after of dam constructed, have good relations between water discharges and suspended sediment discharges. However, for longer times sedimentation was increased when released to river would be affected on benthic fish feeding in downstream of Haraz River.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Suspended sediment
  • Water discharges
  • Aquatic fauna
  • Lar Dam